Uzyn gün hysyrdap öýiň.işi bilen başagaý bolyp geçirdim Garaňky gatlaşdy.Ýatar wagt boldy welin ir gözinden ýerime geçip ýataýynla diýip öz otagyma geçdim Otagyma girip bulaşyp ýatan garalaýan kagyz böleklerin ýygnaşdyrdym,olary eýläk beýlak saýhallaşdyrdym. Ýöne men her hereket edemde golaýjykdan alynýan demi eştýardim, diňşirgäp durdym,ol dem ýok, ýene kagyzlaryma, kitabyma guýmenýan welin ol dem has hem güýjeýär Ahyr - hany görün, bukdaklap otyrmada, diýip oňa ýüzlendim Ol dymdy - ýeri ýeri bolýa, gorun gözime, demim bilen dem alyp durşyň eşdip durna Ol ses ýene ýitdi Ýerime geçdim Kitaba guýmenip,ýadadym we elime telefonym aldym.Telefonyň ýagtysyna bir zadyň ustume awanyp durany aňdym Aý senema çalt çyk ,näme meni gorkyzjak bolýamyň, birden işik çygyldady, ýerimden turyp işigi ýapyp ýerime ýöränim hem şoldy weli şalkyldap äpigamiz giňden açyldy, öýe giren salkyn howa bilen bir kolegani ýene aňdym ýöne gygyrmadym,aý gorkmadym, nadip gorkjak görýanim wampirli ,ruhly kino,işim hem gunde gan we iriň,ýara,öli, diri Ýerime geçip ýatdym, irkilipdirin,birden golaýjygymda biri haşlap dem alýar, ýene ziňkillap turdym - sen bara Ruh meni infart berdirýaň, hany gorunsene:- diýdim Ýüzune seredip durdym. Ýuwaşjadan enaýja gyz ýuze ilip başlady. Derrew tanadym.Hassahanadaky ruh.Waý sen bizde name işleýaň bar öz öýňize:- diýenim duýman galdym Seni bu gun jaýladylar ahyry - hawa meni jaýladylar,ýöne olar diňe tenim jaýladylar,ruhym bolsa armanly bu ýerde galdy,maňa kömek et, biziň öýmize git, meniň aýt diýen zadym aýt, soň men seniň göziňe görünmerin:- diýdi - bolýa men näme etmeli — men saňa başdan aýdyp bereýin - hany aýt göreýin - Men,ejem kakam bilen bile ýaşaýardym,ejem kakam gaty bagtlydylar.men ol wagt iki üç ýaşymda ekenim,soň kakam ýarawsyzlyk tapyp aradan çykdy, ol dowur ejem meniň ýaşymda ýaly eken,kakam aradan çykansoň ony enem dady mamamlara akidipdir menem ýanda. Biz soň mamamlarda ýaşap başladyk.Mamma ejemi kan saklaman başga birne durmyşa çykardy. Meni bolsa alyp galdy .Soň.mamam ejeme meni äkit diýende taze kakalygym iliň tohymy gerekdal diýip meni akelaýme diýipdir, şeýdip ejem meni oz ýanyna äkitmeli Mamamlaryň hem gelni bolansoň meni mamam öz ýogalan kakamlara äkitdi,baryp eneme meni berip gaýdypdyr.Öz çagaň çagajygy öziňiz eýe çykyň diýip berip gaýtdy Men ondan soň eneme eje,atama kaka diýip başladym.Indi men ol öýiň agtygy däl-de gyzy ýaly ulandym Aý gün barmak basym salymda geçip gitdi. Men 20 ýaşadym.orta mekdebi gutaryp orta hunarmen mekdebe okuwa girdim.Ol taýda men bir ýigit bilen tanyşdym.Ikimiz bir almany ika bölen ýalt meňzeşdik, bize kursdaşlarmyz ekiz hem diýerdi.Men ol ýigdi gowy gördüm,oda meni, biz gunde duşuşup başladyk ,goruşýardik,bile sapaklarmyza taýynlanýardyk Ol meni öz ene atasy bilen tanyşdyrdy. Men onyň ejesin goremde ,ol eje meniň üçin iň mahriban ejedi Wagt bolsa geçip durdy bir gun ol ýigit meniň telefonym görjek diýip aldy we onyň ýuzindaki kiçijek çagajygy gorup sorady Men bolsa bu men, men ol wagtlar bolsam iki üç ýaşymdadym diýdim.Ol ýigit ol suraty alyp portret etdirjek diýdi, menem alaý diýdim... Birden gapy ýene jygyldady.Gorkmasana.Soň Meniň ruh joram gorkma ol meni salmaga gelen ýigitdir diýdi Men - nämeeeeeeeeeee - gorkmasana - Gorkmaz ýalymy,öýi garyndaşlarňyzdan doldyrdyňa Yzyny çaltjak aýtda ol ýigdiň hem alda meni terk et Ýogsa-da ol ýigit barde name işleýar ýa oda ruhmy - hawa, ruh oda bu ýagty dunýani menden sahel sagat öň ýok etdi...... Dowamy bar

Köneler, Nowcha90 tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir