Bayram Jemala kop yalbardy.Emma peydasy yokdy.Bayram bilen Jemalyñ ayrylyšanyna 5-6 ay bolup baryardy.Dursun gelneje basga yere gelin sorap barmaga yuzi yokdy.Ol yenede Humay yaly gelin duşmagyndan gorkyardy.Bayram gaharlanyp,eden işlerine ökûnip her gun icyardi.Ol onkiler yaly owadan daldi.Horlanypdy,garaja saclarynyn icinde agaran tarlaryny hem gormek bolyardy.Ol Jemallaryñ kocesinde tä ertire cenli oturardy.Jemal oña penjireden gizlin serederdi.Oña nebsi agyrardy.Ol Bayramy nace soymejek bolsada yuregi henizlerem sol diyip durdy.Emma indi oyundakileriñ oña bermejegini gowy bilyardi.Ozunin hem yureginden Bayramyn aydan ajy sozleri ocenokdy.Göwresindäki perzendi bolsa ulalyp baryardy.Bayram jan etse hatda Jemalyñ sesinem ešitdirmezdiler.Oylerinede gelip gapylaryny kakyp sagatlap garasardy.Jemalyn kakasy ony kowup goybererdi.Bayram ejesiniñ dyzyna cokup Jemaly tazeden oyune getirmelidigini aydyp yalbardy.Ol hem oglunyñ manlayyndan opup gitmage razy boldy.Dursun gelneje Jemallaryn oyune bardy.Sol pursat Jemal daš-töwerekleri arassalap yördi.Garaja saclary,baśyndaky yaglygy,öñki yaly owadan tegelek gözleri,agraslygy,iśeññirligi suwagt hem bilinip durdy.Dursun gelneje ony Humay bilen bilelikde gözõñüne getirdi.Ikisini hyyalynda deñäp gordi.Onuñ Humaydan müñ esse gowydygyna,sylanšyklydygyna düšindi.Gûl yaly gelnini kösänlerini yatlady.Ol köçeden icerik girip yenede Jemaly soramaga yuzi yokdy.Sondada ol bar gûyjini bir yere jemläp gapydan howla ayagyny ãtdi.Jemal Dursun gelnejani görüp hayran galdy.Gayynenesiniñ sol onki seredisini gorup gorkdy.Jemal icerik girip gitmekci bolsa Dursun gelneje onuñ yanyna baryp ellerinden tutup: -Gyzymjan Jemaljan yalbaryan meni bagysla.Men seni kop ynjytdym,sana gatyrgandym,soz yok yerine yrsaradym.Men senin gowy gelindigini bilyardim.Emma meniñ bar maksadym ogluma has bay yerden gelin alyp bermek islapdim.Emma baylyk esasy zat dal eken.Humaya hem bay gelin bolany ucin razy bolupdym.Nejis yuzimizi yere garadyp gitdi.Hayys oye dolan gyzym.Senin diyenin bolar.Bayram sen oye dolansan icgini taşlajakdygyna,basgany soymejegine soz berdi.Ol seni soyyar gyzym.Oye dolan hayys edyan..."-diyip gelinine oyunden gaydan soñ bolan zatlaryn ahlisini gûrrüñ berdi.Jemalyñ gözlerine yaš geldi. Onun Dursun gelnejä nebsi agyrdy.Emma ol bir agyz hem gûrlemän içerik girip gitdi.Sol pursat icerden Jemalyñ ejesi Jennet gelneje hem gelip otyrdy.Olar gyzy bilen pete pet gapyda caknysdylar.Onuñ dursun gelneja gözi düšdi.Dursun gelneje oña yalbaryp başlady.Emma ol ony diñlemedi: -Men hic zat esitmek islamok.Men su gune cenli dymyp gezdim.Senin gyzyny toy edenine yañy bir 10-gun bolmanda kemsidip kowsañ nãhili bolardy.Yoldasy biwepalyk etse name ederdiñ.Gyzyña dözermidiñ.Elbetde dözmerdiñ.Meniñ ornuma ozuñi goyup gor hany.Gozuniñ yaśyny döküp eli agyr gošly öye yalñyz ozi geldi.Sondada su gune cenli saña erbet diyen daldir.Sen barada sorasakda gayynemem erbet diymedi.Ahyry bir gun gurlesenimizde dilinden sypdy.Men yenede gyzymy oz ellerim bilen size ugradyp biljekdal.Mana dogry dusin.Hany indem eliñdaki coregini al we bu yerden git.Ogluñam indi oye gelmesin.Yoldasym hem meniñki yaly pikirde"-diydide icerik girip gapyny guyc bilen cekdi.Dursun gelneje oyune gaytdy.Kakasynyn bolsa gelmage yuzi yokdy.Emma Bayram welin Jemalyñ oyuniñ deñindaki agajyñ duybunde her gun garasyp oturardy.Aradan kop wagt gecdi.Jemalyñ ogly boldy.Ol ediljek Bayramyñ ozi yaly owadandy.... Jemal su gunlerem Bayramy yureginde yasadyar.Bayramy yatladyan oguljygyna seredip guwanyar.Emma Bayramy we onuñ mašgalasyny entagem bagyslanok.Bayram henizlerem oña yalbarmagy dowam edyar.Kic kime öylenmän Jemalyn bagyšlamagyna garašyar.Bayram Jemaly iten wagtyndaky we onuñ yañagyny gysyp uran wagtyndaky yzlar gitdi,emma Jemalyn yuregindaki Bayramyn aydan ajy sözleriniñ yzy šindilerem gidenok. Mähriban okyjylar bu durmuśdan alynan wakadyr.Adamy durmus terbiyeleyar.Humay yaly gelinler enceme mašgalany dargadyp,śatlykly yuzlerde gözyaš alamatlaryny emele getiryarler!Name ucin erbet yola gidyarkaler?!Beyle bolup ile gulki bolandan bir maśgalanyñ gelini bolup,solaryñ abrayy bolup yaśanyñ gowy dälmidir eysem?! Goy her kim öz yakynlarynyñ gadryny bilsin!Su pursatda bir gośgy setirini yatlamak isleyan: -...Sylañ bir-biregi wagtyñyz barka,Kim bilip dur bir sagatdan soñ gic bolar...- Geliñ bir-biregiñ gadrymyzy bilip,oz soyen yarymyza wepaly bolalyn.Etjek her bir isimizi oylanyp pikirlenip edeliñ....Her bir ynsana bagt dileyarin!Wakanyñ icindaki bãrdengaytmalar ûçin okyjylardan otunc sorayaryn!Okanynyz ucin ahliñize minnetdar!!! ~~~Soñy~~~

Köneler, Nowcha90 tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir