Nesip bolsa şu ýylyň iýun aýynda dünýä çempionady badalga alar. 2012-nji ýylda geçiren çaklama turnirimizdäki ýaly bu dünýä çempionadynda hem şonuň ýaly bäsleşik geçirsek nähili bolarka? Hany, Brawo, 1merdan agzalar ýokmuka? Şol ýyldaky üçlüge düşen Aklym1989, Baýramsoltan, Magnit agzalar bu hakda näme diýerkä? Şu teklip barada agzalaň pikirini bilsek gowy bolardy. Ýa bolmasa nähili teklipleri bar bolsa paýlaşsalar minnetdar bolardyk.

Köneler, messibet tarapyndan 6 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir