Mälim bolşy ýaly, Özbegistanyň Prezidentiniň Aşgabatda bolmagynyň birinji güni şanly wakalaryň ikisi — Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Yslam Karimowa Türkmenistanyň «Hormatly il ýaşulusy» diýen hormatly adyň dakylmagy we Gurbanguly Berdimuhamedowa Özbegistan Respublikasynyň «Buýuk hyzmatlary uçun» diýen ordeniň gowşurylmagy bilen şöhratlandyryldy.
çeşme: TURKMENISTAN Altyn Asyr Şu habary okap tm ordenlarynyň suratyny göresim geldi. Inede galkynyş ordeniniň syraty. Orden hakda has kän maglumat üçin Döwlet sylaglary

Köneler, mc_merw tarapyndan 13 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir