Cardi B:
- Maňa ŞaZenan diýýänler, sagboluň, emma men ŞaZenan däl. Men ýöne pikirini göni aýtýan zenan...

Selena Medisson:
- Ýagşylyk etdiňmi, Ýamanlyga häzir boluň...

Mariah Kerri:
- Maňa sahnada gaz goýberdi diýip üstümden gülenlere soragym, siz nä hiç gaz goýbereňizokmy?

Angelina Jolie:
- Durmuş maňa ýylgyrmagy öwretdi, hemişe ýylgyryň, goý göripler aglasyn!!!

Katy Perry:
- Men bagtly, sebäbi men EJE. Hiç bir zat, sahna, baýlyk, gremmi, hat-da Orlando bloom meni çagamyň beren bagty ýaly bagtly edip bilmedi. Elbetde, bagty ýasamana Orlandom kömek etdi (diýip gülýär)

(Dowamy bar)

Sorag-jogap, TrustORG tarapyndan 1 week ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir