Garaz bu gün kitaphanada bir kitaby gözläp, kartotekadan kartoteka elim bilen çalt çaltdan göz gezdirip, kartoçkadaky awtor atlaryny çalt çaltdan derňäp durkam bir gyzyň sesi ünsümi özüne çekdi. Ses gelen tarapa bakdym.
Hol kabulhanaň agzynda, wrode talyp gyz, ýüz göz göws göt dyrnak pyrnak hemme zady kak paloženo şpaklýowkalanan, ýamalan we çişirilip tartylyp bezelen bir gyz dur. Özi hem nidowolny birzatlar. Gulak gerdimde gepleşigiň biraz bölegini eşitdim:

Gyz: men näwleýinä, dekan aýtdy şeý diýip.
Kitaphanaçy: awtoryň adyny bileňokmy?
Gyz: bilsem ýa okan bolsam gelmezdimä şu tak almana.
Kitaphanaçy: 5 minut garaşsaňyz men institutyň meýilnamasyny tapyp, şondan haýsy kitaby tabşyrlanyny görüp anyklap aýdaýyn.
Gyz: bolýa, gaýrat zdelaý požalsta, salonada ýetşmellimdä wara... ufff (teline jaň geldi) alýooo, hoooouuu jorrrrka gowdyra, nädýäň... menmiii??? Biblotekadalaýooow... howwalaý artypgalmyş tas urşýadymooo... kakama aýtjaga, nahhuý men iliň minnetin çekip dagy okuwa gatnarnmy gyyyy....

Yzyny diňlemedimem dogrusy, ýene ünsümi öz gözleýän kitabyma berip gözlege dowam etdim.

2 sagat diýende özüme gerek kitabyň kartoçkasyny tapdym we kitaphanaça blank dolduryp aşaga aldyrmana ýollatdym. Emma aşakdan hem kitap ýok, okalmana alynan diýip yzyna geldi. Bolýa gelende jaň edäýiň diýip kitaphanaça haýyş edip yzyma gaýtdym we ýolda biraz oýlandym.

Ýagny, kitaphana gelýän okyjylar 2 topara bölünýärler. Aňkowlara we Gandonlara.

Aňkowlara ýaňky gyz ýaly kitaby näme üçin okamalydygyna düşünmeýän, ýa-da awtoryny bilmezden özi hem uslemezden gözläp okamaly bolýan, onam özi gözlemän ili alada goýýan adamlar toparyna degişli.

Gandonlar toparyna bolsa, men ýaly hemme zady özüm özüm diýip öwrenenler, hatda tutuş arhiwi dörsemem özüm tapjak diýýänler, näçe ýyllyk tejribesi bolan kitaphanaçy gelip, kömek gerekmi? Näme gözleýäňiz diýse, ýo ýo özüm tapýan gelneje diýýänlere degişlimikän diýýän))

Sorag-jogap, TrustORG tarapyndan 1 week ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir