«Ýylyň Demirgazyk Amerikan awtoulagy» baýragynyň ýarym finalçylary yglan edildi

North American Car-nyň, Truck, and Utility Vehicle of the Year-niň (NACTOY) emin agzalary üç kategoriýada ýarym finalçylaryň sanawyny yglan etdiler. Oňa üç yklymyň awtoulaglary girdi we olaryň ýarysyndan gowragy ol ýa-da beýleki görnüşde elektrikleşdirilen. Ýeňijiler ýanwar aýynda yglan ediler.
Ýolagçy awtoulaglarynyň arasynda BMW 5 Series w...

Dowamy »

17 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Redmi Note 13 Pro+ iPhone 15 Pro-dan 2 we 4 esse gowy zum hödürlär

Xiaomi Group -yň prezidenti we Redmi brendiniň baş menejeri Lu Weýbing Redmi Note 13 Pro + smartfony barada täze maglumatlary çap etdi.
Smartfonyň Samsung HP3 Discovery Edition şekil datçigi, goşa - optiki we elektron (OIS + EIS) durnuklaşdyryş ulgamy bilen enjamlaşdyrylandygyny tassyklady. Obýektiwde ýedi linza we F / 1,65 diafragma bar.

Dowamy »

18 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Coca-Cola emeli aňyň kömegi bilen döredilen gazly içgini hödürledi

Coca-Cola emeli aň bilen hyzmatdaşlykda döredilen adaty bolmadyk tagamly, çäkli mukdarda Y3000 içgisini çykardy. Bu barada öndürijiniň metbugat gullugy habar berdi.
Futuristik içginiň özboluşly tagamyny döretmek üçin brend emeli aňyň ideýalaryny we dünýäniň dürli künjeklerinden gelen janköýerleriň geljegiň nähili bolup biljekdigi baradaky pi...

Dowamy »

19 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Bary-ýogy 100 manatdan başlaýan ýeňsiz kurtkalar Size hödürlenýär

Garaşsyzlygymyzyň şanly 32 ýyllygy mynasybetli ýurdumyzda belli brend bolan «Geran» HK uly arzanladyşlar yglan etdi. Güýz-gyş möwsümi üçin niýetlenen ýeňsiz kurtkalar bary-ýogy 100 manatdan başlanýar.
«Geran» HK 100 manatdan dürli reňkde, islendik ölçegde, tiz wagtda, ýokary hilli taýýarlap berýär. «Geran» dükanlarynda taýýar görnüşler hem k...

Dowamy »

18 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

KIBERone, Amakids we Sanly Sowat çagalara we ululara dil, programmirleme boýunça bilimleri öwredýär

Çagalara haýsy ýaşda haýsy bilimleri öwretmegiň peýdaly boljakdygy barada dünýäde alymlar dürli pikirleri öňe sürýärler. Emma olaryň ählisi hem çagalara ir ýaşlardan täze bilimleri öwretmegiň onuň geljekde kämil ynsan bolup ýetişmegi üçin peýdalydygy bilen ylalaşýarlar. TmCars Habarlar kompýuter tehnologiýalarynyň ösýän, dünýä dillerini öwrenmäge i...

Dowamy »

18 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Döwletjan Ýagşymyradow Bellatorda nobatdaky söweşini 8-nji oktýabrda geçirer

Türkmen pälwany Döwletjan Ýagşymyradow 8-nji oktýabrda polşaly türgen Maseý Ružanskä garşy söweşer.
Ýarym agyr agram derejesindäki söweş Bellator 300 ýaryşynyň çäginde San-Diego (ABŞ) amerikan şäherinde geçiriler.
Ýatlatsak, Döwletjan özüniň soňky tutluşygyny şu ýylyň mart aýynda Bellator 292-de geçirdi. Şonda türkmen pälwany eminleri...

Dowamy »

16 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherinde gurluşygyna başlanan binalardaky işleriň ýagdaýy bilen tanyşdy

7-nji sentýabrda Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrygyna laýyklykda, Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyrdy. Saparyň barşynda Gurbanguly Berdimuhamedow bu ýerde gurulmagy meýilleşdirilýän desgalaryň işlenip taýýarlanylan taslamalary hem-de gurluşygyna başlanan binalardaky işleriň ýagdaýy bilen...

Dowamy »

18 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Ýewropa Bileleşigi TikTok-a 368 million dollar jerime saldy

Ýewropa Bileleşigi TikTok sosial ulgamyna kämillik ýaşyna ýetmedikler bilen baglanyşykly maglumatlary ulananda Brýusseliň maglumatlary goramak boýunça berk düzgünlerini (GDPR) bozandygy üçin 345 million ýewro (368 million dollar) jerime saldy.

TikTok-yň merkezi kwartirasy Dublinde ýerleşýär we ÝB-niň adyndan hereket edýän Irlandiýany...

Dowamy »

20 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Google ulanyjylarynyň maglumatlaryny bikanun ýygnandygy sebäpli kazyýetde 93 million dollar ýitirdi

Kaliforniýanyň Baş prokuraturasy Google-y kazyýete berdi. Kazyýetde aýdylyşyna görä, ulanyjy bu funksiýany öçüreninden soň hem kompaniýa ulanyjylaryň ýerleşýän ýerleri baradaky maglumatlary bikanun ýygnamagy we saklamagy dowam etdirýär.
"The Guardian"-yň berýän habaryna görä, Google ulanyjylary ýalňyşdyrmakda aýyplanýan kazyýet işini çözmek...

Dowamy »

19 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Ýaponiýa ýaşy 100-den geçen ilatynyň sany boýunça rekord goýdy

Ýaponiýada ýaşy 100-den geçen adamlaryň sany 92 müňden gowrakdyr. Olaryň 88,5%-i zenanlardyr. Russiýada 2020-nji ýylyň başynda uzak ýaşly 22,6 müň adam hasaba alyndy, dünýäde 2019-njy ýylda 100 ýaşdan geçen adamlaryň sany 533 müňdi.
Ýaponiýada 100 ýaşdan geçen ýaşaýjylaryň sany ilkinji gezek 92 müň adama ýetdi - bu soňky 53 ýylyň içinde reko...

Dowamy »

8 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Türkmenistanyň Hytaýdaky Aziýa oýunlaryna gatnaşjak ýygyndysy belli boldy

23-nji sentýabrdan 8-nji oktýabr aralygynda Hytaýyň Hançžou şäherinde geçiriljek Aziýa oýunlaryna gatnaşjak Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň düzümi belli boldy.
Türkmen wekiliýetiniň düzümine türgenler, olaryň tälimçileri bilen bir hatarda lukmançylyk işgärleri we metbugat gullugynyň wekilleri goşuldy we jemi 104 adam wekilçilik eder.
...

Dowamy »

9 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Gurbanguly Berdimuhamedow Emomali Rahmona minnetdarlyk hatyny iberdi

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň Duşenbede geçen bäşinji konsultatiw duşuşygynyň hem-de Araly halas etmegiň halkara gaznasyny esaslandyryjy döwletleriň Baştutanlarynyň mejlisiniň dowamynda Türkmenistanyň wekiliýetini mähirli kabul edendigi w...

Dowamy »

10 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Türkmenistanda internet ulanyjylarynyň sany 3 million adamdan geçýär

Häzirki wagtda Türkmenistanda internet ulanyjylarynyň sany 3 million 127 müň 599 adama barabardyr. Bu maglumatlary ORIENT agentligi «Türkmenaragatnaşyk» agentligine salgylanyp getirýär.
Şeýlelikde, 410 müň adam simli internetden, 3 milliona golaý (2 716 599) ilat bolsa ykjam goşundy arkaly peýdalanýar.
Daşarky internet ýaýlymynyň tutu...

Dowamy »

12 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Türkmenistanyň biržasynda hepdelik geleşikleriň jemi bahasy 90 million dollardan geçdi

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda jemi bahasy ABŞ-nyň 90 million 50 müň 274 dollaryndan gowrak bolan geleşikleriň 43-si hasaba alyndy.
Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Singapuryň, Türkiýäniň, Azerbaýjanyň, Gyrgyzystanyň we Owganystanyň işewür toparlarynyň wekilleri “Türkmennebit” döwlet...

Dowamy »

9 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Serdar Berdimuhamedow we Gurbanguly Berdimuhamedow Hindistanyň Premýer-ministrini gutladylar

Prezident Serdar Berdimuhamedow we Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Hindistan Respublikasynyň Premýer-ministri Narendra Modä doglan güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdiler.
Öz gezeginde, Serdar Berdimuhamedow, Premýer-ministr Narendra Modä t...

Dowamy »

9 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

«Çyzgy» hojalyk jemgyýeti Arkadag şäherinde çagalar seýilgähini gurar

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň häkimligi Arkadag şäherinde çagalar seýilgähiniň taslamasyny düzmek we ony ýanaşyk ýerlerini abadanlaşdyryp gurmak üçin «Çyzgy» hojalyk jemgyýeti bilen şertnama baglaşar. Munuň üçin ygtyýar berýän Karara Türkmenistanyň Prezidenti gol çekdi.
Çagalar seýilgähiniň gurluşyk işleri 2023-nji ýylyň oktýabr aýynda...

Dowamy »

8 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

«Al-Feýha» saud kluby «Ahal» bilen duşuşmak üçin Aşgabada geldi

Aziýa Futbol konfederasiýasynyň Çempionlar ligasynda "A" toparçada çykyş edýän Saud Arabystanynyň «Al-Feýha» kluby ýurdumyzyň "Ahal" topary bilen duşuşmak üçin Türkmenistana geldi.
Saud Arabystanynyň El-Majmaa şäheriniň topary Aşgabada gelen dessine "Aşgabat" stadionynda türgenleşik geçmäge başlady.
Bu ýerde Saud Arabystanynyň we ýurd...

Dowamy »

9 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy iş sapary bilen Seul şäherine bardy

Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy D.Gulmanowanyň ýolbaşçylygyndaky ýurdumyzyň Mejlisiniň wekiliýeti Seul şäherine bardy. Bu barada Türkmenistanyň Koreýa Respublikasyndaky ilçihanasy habar berdi.
Belläp geçsek, Türkmenistanyň Prezidenti Mejlisiň wekiliýetine 2023-nji ýylyň 17 — 20-nji sentýabry aralygynda Koreýa Respublikasynyň Seul şäherine...

Dowamy »

9 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

«Bezeg Gipsler Merkezi» öýüň içki we daşky bezeginde gips bezeglerini ulanmagyň artykmaçlyklary barada gürrüň berýär

Baryp orta asyrlarda meşhur bolan öýüň içini we daşyny gips bilen bezemeklik şu günlerde ýene-de ýörgünli häsiýete eýe boldy. Bu günki gün öýleriň abatlaýyş (remont) işleri geçirilende diwarlary bezemek üçin gips tüýs ýerine düşen önüme öwrüldi. «Bezeg Gipsler Merkezi» dükany hem öýüň içki we daşky bezeginde ulanmak üçin gips bezegleriniň dürli gör...

Dowamy »

10 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Serdar Berdimuhamedow Ýewropa Bileleşiginiň Başlygy bilen duşuşdy

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 78-nji mejlisine gatnaşmak maksady bilen, Nýu-Ýorkda iş sapary bilen bolýan Prezident Serdar Berdimuhamedow 18-nji sentýabrda Ýewropa Bileleşiginiň Başlygy Şarl Mişel bilen duşuşdy.
Döwlet Baştutanynyň belleýşi ýaly, ýurdumyz Ýewropa Bileleşigi bilen dostlukly gatnaşyklary hem-de netijeli di...

Dowamy »

11 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago