Biraz gülki

Dowamy »

2303 25
Köneler, inek_saban tarapyndan 15 years ago

Teklip

salam dostlar menin size bir teklibi bar ol hem şu taze tm aydım sitene yok aydimlari goymak men goymak isledim emma edip bilmedim kone you tube daki kopisi şu yerde yok ekeni şolaram nadip tapip bolar kop aydimlaram yok mana nadip goyulyanini aydarsaniz men ozümde barlaryny goyjak onda yazin

Dowamy »

1989 8
Köneler, MURAT MN tarapyndan 15 years ago

Kemsitmek we kemsidilmek

Hormatly moderatorlar, Talyplar.com sahypasyna bil baglap milletiñ, halkyñ erk islegine gadyr edilýän gaýybana medeni üý$meleñ hökmünde garap ýörkäm, bu sahypa türkmen intellektiniñ dabaralanmagy diýip ýüregimi galkyndyryp ýörkäm käbir özge dilde ýazýan agzalaryñ millet we dil babatdaky öte geçmeleri meni biynjalyk edýär. Olar "biz garda$" diýip...

Dowamy »

3849 33
Köneler, Nokat tarapyndan 15 years ago

Kim, näme üçin?

Bagyşlañ, men bu foruma täze agza boldum. Özüm talyp, Aşgabatdan. Turgut Özal TTM-ni tamamladym. Türkmen talyplaryñ saýtynyñ bardygyna örän begendim. Ýöne meni gyzyklandyrýan zat şu saýty başda kim, näme üçin, haçan döretdikä diýen sorag. Jogabyñyza garaşýaryn.

Dowamy »

1936 14
Köneler, RustamZAL tarapyndan 15 years ago

Barlag

Ýalñy$aýmaýyn diyip barlap görýän. Öñem bir gezek teksti 'belgiler' bölümine ýazypdyryn. Täze bir mowzuk açmakçy. Ät galaýmañ!

Dowamy »

1934 3
Köneler, Nokat tarapyndan 15 years ago

Türkmenistanyn Obahojalygynda Miwecilik hakynda

Salam Gadyrly Talyplar!
Su formda size bir hayysym bar!
Bilsiniz yaly Turkmenistanyn Obahojalygy osyar.
Eger mumkin bolsa mana Turkmenistanyn Obahojalygynda mohum orun tutyan Miwecilik hakynda maglumatlary ibermeginizi hayys etyan!
Su temalarda maglumat gozleyan:
1.Turkmenistanda Miwe osdurup yetisdirmegin taryhy,...

Dowamy »

1990 3
Köneler, Lider tarapyndan 15 years ago

"Perman"-yň ykbaly!

bir türküň Ata Gowşudowyň meşhur eseri "perman" romany barada ýazan makalasyna gabat geldim. makalada, Ata Gowşudow, "Perman" romanynyň ykbaly we gökdepe söweşi barada gowja maglymatlar bar ekeni.
Gysgaça mazmuny:

* Ata gowşudow "perman" romanyny 1920-nji ýylda ýazyp başlaýar we 1939-njy ýylda tamamlaýar.

* Ata...

Dowamy »

9201 34
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 15 years ago

6. Oktýabr 1948; Aşgabat ýer titremesi!Aşgabatda 1948-nji ýylyň 6-njy Oktýabr günü 9 bal güýjünde bolan ýer titremede Aşgabat haraba şähere öwrülipdi. 190 müň adamlyk şäher ilatynyň 176 müňi ajy wakada aradan çykypdy. Şäherde düňe 3 sany binanyň ýykylman galandygy hem habar beilýär. Ajy waka sebäpli şol ýagtky SSSR respublikalaryndan 7 müň wagon, 240 ýük uçary we müňler...

Dowamy »

6114 6
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 15 years ago

Milli tw barada

salam deň duşlar!
biziň milli telewidenýämiz turkmen rayatlary uçin informasya çeşmesi bolmak wezipesini nähili ýerine ýetirmeli?
sebäbi prezidentimiz hem birnaçe gezek bu ugurda tankydy belliklerini aýtdy.emma biziň bu pudakda işleýänlerimizden hiç hili netije bolmady.(diňe käbir ozalky turkmen filimlerini gaýtadan efire bermegi özge...

Dowamy »

1796 9
Köneler, teshnewi tarapyndan 15 years ago

Gundeligimdaki yazgylar

Salam agzalar we myhmanlar.
Men bu gezek oz gundeligime yazan zatlarymy sizin bilen paylashmakchy. Sonky dowurde turkmenchilikden soz achylyar weli, menem shu gun gundeligime seredip otyrkam bir gyza yazan hatyma gozum dushdi, ozem turkmenchilik barada we sizin bilen paylashayayyn diydim. (Ak yurekden chykan ahmyrlar diysenem boljak hata.) Y...

Dowamy »

2350 10
Köneler, hoshowaz tarapyndan 15 years ago

türkmenistan'daky misyonerlik hakynda

google'da türkmenistan diyip surat gözledip otyrkam gabat geldim,mana biraz "tasin" geldi...Dear friends!

Almost a year ago I was writing to ask for your help with the Turkmenistan mission.

First of all, I want to say THANK YOU! Thanks so much to every one of you for your prayers, though...

Dowamy »

8499 22
Köneler, Celaleddin Horezmşa tarapyndan 15 years ago

Tm saytlary

Salam dardaşlar. haýyş eger bilyan tm saýtlarňyz bar bolsa adlarny goyberäyin.

Dowamy »

2877 15
Köneler, daKING tarapyndan 15 years ago

Goren duyshum

dertdeshler nahili yagdaylar. ony etjek muny yazjak diyip yone anry chekip otyryn oydyan. yone hergun ish-guch bilen yetiship bolanok. kabir zatlary yazmak uchin, kabir ya-da birtopar maglumat yygnamaly bolyar. sebabi yazyan biri emma okayan ep-esli. shonun uchin yazylyan zatlardan herkim herhili pikir alyar. sawlik ya-da bilmani yalnysh zat yazsan...

Dowamy »

2359 14
Köneler, hoshowaz tarapyndan 15 years ago

Türkmenistanda youtube gadaganmy?

Türkmenistanda youtube gadagan edilipdir diyyaler welin şol dogrymyka?? ildeşler bu barada bilyan bolsanyz yazayyn şu yerik.

Dowamy »

2063 2
Köneler, sevecen2006 tarapyndan 15 years ago

Türkiyede hazirki wagtda in köp dinlenen ''POP'' yyldyzlary

Dowamy »

3508 23
Köneler, mc_didar tarapyndan 15 years ago

"o dogry,bu yanlysh"

Essalawmaleykim gardashlar.Käkişi egerde garshy chykmasak dogrylary aytmasak onda tm öňe gitmez,özgerişlikler bolmaz diyyär.Yöne men pikirimche 2000-3000 kilometr uzaklarda "o dogry,bu yanlysh" diyp gürlemek arkaly 1zat düzeler öydemok.Bu bolshuňuz iti daňyp 10 metr aňyrsyndan daşlan yaly bolyar.eger tmtany gaty ösdüresin özgerdesin gelyan bolsa o...

Dowamy »

2510 12
Köneler, daKING tarapyndan 15 years ago

Mugallymlar we okuwcylar

Mugallymlar gowshakmy yada okuwcylar juda betmi? 2 yyllap praktika gecyan 2 yyllabam okuwcylardan nalayan okuwy gutaram son mugallym boljakdym indi sol howes dubunden yitdi. sizin pikiriniz nahili ya dini menmi okuwcylardan nalayan?

Dowamy »

1427 2
Köneler, Makgi tarapyndan 15 years ago

Gazy tygşytly ulanmak!


gaz mugt bolanlygy üçin halkymyz gazy tygşytsyz ulanýar. käbir maşgalalar kükürt satyn alamga ýaltanyp, ýa da pulyny gysganyp gazy açyk goýýarlar. bu zaýaçylygyň öňüni almaga çalyşmaly. Türkmenistandaky bir maşgalanyň 1 aýda ulanýan gazyny turkiýaň gaz nyrhyndan hasaplasaň 1000 dollardan geçjegine gözüm ýetýä. Turkiýada diňe gerekli ýerinde...

Dowamy »

3681 29
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 15 years ago

Pikiriniz, reaksiyanyz

Dowamy »

3708 48
Köneler, nabelli tarapyndan 15 years ago

wahhabizm?

gijaniz rahat bolsun!
aranyzda wahhabizm hakynda maglumat bilyaniniz yokmy?
yene-de bir gezek gijaniz rahat bolsun!

Dowamy »

2996 27
Köneler, nabelli tarapyndan 15 years ago