Matematikany gowy bilmek uchin

Matematika hemme yerde: tikin dikmek, oy gurmak , haryt satyn almak, sachyny gyrkmak, nahar bishirmek uchin matematikany bilmek gerek. Himiya, Biologiya, Geologia, Geometria, Trigonometria, komputer progrommirlemede... hemme yerde matematika.

Indi nadip ony owrenmeli? Elline kitaby alyanda gunde ~3,4 sagatlap okayan. Soraglaryn bar...

Dowamy »

2323 6
Köneler, Derman tarapyndan 15 years ago

Okuw, we dine Okuw

Men umydym ol adamlary bagtly gormek. Men pikirimche hazirki wagtda koplench bilimin usti bilen bagtly bolup bilyan. Her gapyny kakyp chuyshe soramagyn, turmelerde tayak iymegin we guni gormezligin, gullukdam tayak iymegin, garran wagtynda poezdlere munip somsa satmagyn deregine goy bizin adamlarymyz beyik alymlar bolsunlar we Allanyn bize gozel w...

Dowamy »

4436 25
Köneler, Derman tarapyndan 15 years ago

Maslahatynyza matach

salam adamlar yene men kellanizi agyrtmaga geldim nemelay sizden komek soracakdym.men bir tanayan oglanim bar onunam jandan soyyan soygulisi bar.onson gyz her nache garshy bolsada oglan arman yadaman ona yalbaryp ony yrdy.hazir gyz onu soyyar yone problema shu tayda bashlayar gyz turkmen turkde okan gyz bu yil yose girip turkiya okamaga gitjek boly...

Dowamy »

3390 26
Köneler, guler_yuzli tarapyndan 15 years ago

Gulluga gidenlere biwepalylyk

gynansagam talyplar beyle yagaday bizde kop bolmasada ep esli gabat gelyar:(men bir joram bir oglan bilen ep esli soyushdi onson ol oglan gulluga gitdi we gullukda ayagyny dowdurup azajyk agsap yoreyar son men joram ol aglani agladyp tashlap bashka biri bilen chikmaga bashlady siz bu mesela name diyyaniz.yada bu dogrymy?

Dowamy »

2922 17
Köneler, guler_yuzli tarapyndan 15 years ago

manyak sayt

Manyak sayt tapdim. Mun yalak arhiw ogal gormandim.

Inlisce name aydim dinlesen bar.
Marilyn Manson manyagininam bir suri aydimi bar :D


http://null3d.com/music


sömürün :D

Dowamy »

2138 1
Köneler, guych tarapyndan 15 years ago

Bir başkadyr benim memleketim

türkçe gowja aydym, \"üytgeşikdir menin watanym\" dinlande öz watanyn yadyna düşyar

Dowamy »

2136 2
Köneler, Maxat tarapyndan 15 years ago

Bile goshgy yazyas # 5

Men ozum goshgy yazyp bilmeyan. shonun uchin ozuniz yazyberin, a men okaryn.

Hich zatsyz we hich kimsiz.


Oysiz galan adam
Edil enesiz galan chaga
Aglar, gozler yatara yer balam
Bu yalan dunyade!!!


Bu dunya ony aldady
Bashda altyn daglary gorkezdi
...

Dowamy »

7705 155
Köneler, Derman tarapyndan 15 years ago

kiciracik tankyt

oglanlar beyle biderek,peydasyz zatlar bilen meshgullanmalyn,nastradamus ey diyipdir nastradamus bey diyipdir,okan adamlaryn sheyle gurrunler edenson, oyde otyran gyz gelinlerin palcy-palcy gatnap yormesi genem dal.
talyplar.com bu maksat bilen acylan daldir
bir birine bilmeyan zatlar hakynda maslahatlashmak ucin bir gollanma yali edi...

Dowamy »

2259 18
Köneler, muratsi tarapyndan 15 years ago

::Şagirtlere pent!..::

SALAM ! Goşgy goyulyan yeri tapman tazesini açaydym welin gaty görmeşek yok.. Kerim AGan ömrüme pent atly goşgysyny remix etdik welin belki şagirtlere degişli öwüt nesihat bardyr... Ynha aşakda ... okap görün hany... göwnünizden tursa meninem eden zahmedim yerine düşdügi bolar...Şagirt ! Şagirtligin çyn boylan bolsa!
Gysyp yumup, yene gysyp...

Dowamy »

2228 9
Köneler, vePAŞkA tarapyndan 15 years ago

Öňden görüjiler

Boluň öňden görüjiler hakda gürrüň edeliň! Eliňe seredip pal atýanlar däl beýleki meşgur öňden görýän adamlar Baba Vango, Nostradamus.. ýaly adamlar hakda näme pikir edýäňiz?! Olaň aýdyp geçen zatlary şu wagda çenli bolup dur. Men käwagt gazetda zatda okaýmasam başgada kän bilýän zadym ýok kim bilýän bolsa aýdaýsyn. Menä olara “palçy” diýip biljekd...

Dowamy »

6916 51
Köneler, Harmandali tarapyndan 15 years ago

Türkmen aýdym diňleýäs

mowzugyň adyndanam belli bolşy ýali türkmen aýdym diňleýäs paýlaşýas..
ps: azat oraz ýalylar gerek dälläý.. ;) diňe täze we gowulary..
ps2: meň goýýanlarymy göni site\'denem diňläp bolýa aşadyndaky download\'a basyp ozuňede alyp bolýa ;)

S.T.feat.Aman Dj - Garashyaryn.MP3

S.T - Soyguden gorkma.mp3
...

Dowamy »

3448 2
Köneler, Shazada tarapyndan 15 years ago

Çagalyk oýunlary

Hemmämizem çaga bolduk hemem çaga wagtymyzdan birgiden oýnan oýunlarymyz ýadymyzda galandyr. Geliň ýatlalyň!! :)
Meň iň gowy görýän oýunym “baýdak aldy” ýaman hezil bolýady iki komanda bolup baýdagy çyzykdan geçirjek bolup gara başagaý bolýadyk.
“Ördek awçy” halasamam kän oýnap bilemokdym şonuň üçin hemişe iň soňuna “ýaşa” galýadym...

Dowamy »

3032 22
Köneler, Harmandali tarapyndan 15 years ago

Amyderýa joşupdyr

Adamlar Amyderýamyz joşupdyr daş töweregindäki obalary suw alypdyr. Düýn prezident bardy ol töwereklere TV-da görkezäýdi. Galan zadynam bilemok kim bilýän bolsa doly habar beräýsin. Ýazanymyň sebäbi TM täzelikler bolsa ol hakda tema açylman galýa şonuň üçin başyny ýazaýyn galanyny özleri ýazarlar diýip açdym :)

Dowamy »

3219 32
Köneler, Harmandali tarapyndan 15 years ago

Geljegim üçin maslahat

salam talyplar.com yň talyplary!!! men sizden maslahat sorasym gelýär. Meniň bir joramyň bir tanşy bir oglan bilen söýüşýär. ol oglanam ondan uly bolup ol gyzdan gizlemän beýleki gyzlar bilenem aç açan söýüşip ýör.ol gyz bolsa ilki söwüşen bolýar soň ýene de ýaraşýar. indi siziň pikiriňçe şol gyzyň edişi dogrymy?
meň pikirimçe gyzam öz nam...

Dowamy »

3487 49
Köneler, shagyzy tarapyndan 15 years ago

Komek sorayan (Illicit Antiquities,Treasure hunting, etc

Salam!
Mende bir haÿyiş bar, eger kimde-kim kanynchylyk bilen ish salyshyan bolsa we Turkmenistan-da bolsa... tutush dunyade medeni we taryhy gymmatlyklary bikanyn toplamagyng we satmagyng garshysyna birnache kanunlar kabul edildi. Durli halkara guramalar (UNESCO, ICOMOS) yorite konvensiyalary kabul edip, oz agza dowletlerinde kanunlaryng s...

Dowamy »

2095 4
Köneler, apeman tarapyndan 15 years ago

Pygamberimiziň häsiýetleri we waspy

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Men şu mowzugy diňe Pygamberimiziň(SAW) häsiýetleri, sözleri, amallary we ş.m. barada köp sanly maglumatlar bilen doldurmakçy, enşallah! Sizem oňat çeşmelerden peýdallanyp, şu ýere goýsaňyz, örän oňat hyzmat etdiňiz bolar!

Bismillah diýip başlaýyn onda.

Dowamy »

6604 58
Köneler, ata tarapyndan 15 years ago

Pygamberimizden nesihatlar

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Kämahal siz özüňize ýa-da başga ynsanlara:\"Men şeýle bolsadym, beýle bolsadym, şeýle bolmak isleýän\" we ş.m. zatlar diýip gördüňizmi?

Men-ää aram-aram diýýädim. Men häzir özümden mysal berjek däl, ýöne has oňat bir mysal bereýin Pygamberimiziň döwründen:

Bir...

Dowamy »

3306 12
Köneler, ata tarapyndan 15 years ago

Kitap okalyn!

Dünyade hiç bir döwletde ylym ösüp, ösmedik döwlet yokdyr..
170 mln (yalnyşmayan bolsam) ilatly Yaponyada in bir gazetin tirajy 105mln.
Oglanlar kanikullary kitap okap döwletimize bir zatlar öwrenip baralyn!

Dowamy »

2007 9
Köneler, sada_19 tarapyndan 15 years ago

muna yaslyk dıyerler, damarda gan gaynasa

Dostlar men bızın yurdymyzdaky ır oylenmegı hıc goldamok.. bızde bır nakyl oglun yetıshdımı wagtynda oyer, gyzyn yetıshdımı wagtynda cykar.. sız bu barada nameler dıyyanız.. men yashlaryn bu cagda ozunı yetıshmegı gelıstırmegının tarapdary \\\'muna yashlyk dıyerler damarda gan gaynasa\\\' dıylenıne seretsen.. yashlar ır oylenmezden ozal mashgalany...

Dowamy »

2408 20
Köneler, shoh tarapyndan 15 years ago

Eyranyn Hilebazlygy

Duyn bir internet habarlarynda
Eyranyn Turkmenistany Kaziyete berjekdigi hakynda habarlar yazylypdyr.
Eyranyn Turkmenistanyn gazy kesenligi sebapli Turkmenistany Dunya Kaziyetine bermek uchin ishleri alyp baryanydygy habarda beyan edilipdir.
Yene de habarda Eyranyn Turkmenistandan 75 dollara gaz alyp onam Turkiya 300 dollara sa...

Dowamy »

1784 3
Köneler, Lider tarapyndan 15 years ago