Türkmenistanyn Obahojalygynda Miwecilik hakynda

Salam Gadyrly Talyplar!
Su formda size bir hayysym bar!
Bilsiniz yaly Turkmenistanyn Obahojalygy osyar.
Eger mumkin bolsa mana Turkmenistanyn Obahojalygynda mohum orun tutyan Miwecilik hakynda maglumatlary ibermeginizi hayys etyan!
Su temalarda maglumat gozleyan:
1.Turkmenistanda Miwe osdurup yetisdirmegin taryhy,...

Dowamy »

1366 3
Köneler, Lider tarapyndan 12 years ago

"Perman"-yň ykbaly!

bir türküň Ata Gowşudowyň meşhur eseri "perman" romany barada ýazan makalasyna gabat geldim. makalada, Ata Gowşudow, "Perman" romanynyň ykbaly we gökdepe söweşi barada gowja maglymatlar bar ekeni.
Gysgaça mazmuny:

* Ata gowşudow "perman" romanyny 1920-nji ýylda ýazyp başlaýar we 1939-njy ýylda tamamlaýar.

* Ata...

Dowamy »

7046 34
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 12 years ago

6. Oktýabr 1948; Aşgabat ýer titremesi!Aşgabatda 1948-nji ýylyň 6-njy Oktýabr günü 9 bal güýjünde bolan ýer titremede Aşgabat haraba şähere öwrülipdi. 190 müň adamlyk şäher ilatynyň 176 müňi ajy wakada aradan çykypdy. Şäherde düňe 3 sany binanyň ýykylman galandygy hem habar beilýär. Ajy waka sebäpli şol ýagtky SSSR respublikalaryndan 7 müň wagon, 240 ýük uçary we müňler...

Dowamy »

4260 6
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 12 years ago

Milli tw barada

salam deň duşlar!
biziň milli telewidenýämiz turkmen rayatlary uçin informasya çeşmesi bolmak wezipesini nähili ýerine ýetirmeli?
sebäbi prezidentimiz hem birnaçe gezek bu ugurda tankydy belliklerini aýtdy.emma biziň bu pudakda işleýänlerimizden hiç hili netije bolmady.(diňe käbir ozalky turkmen filimlerini gaýtadan efire bermegi özge...

Dowamy »

1295 9
Köneler, teshnewi tarapyndan 12 years ago

Gundeligimdaki yazgylar

Salam agzalar we myhmanlar.
Men bu gezek oz gundeligime yazan zatlarymy sizin bilen paylashmakchy. Sonky dowurde turkmenchilikden soz achylyar weli, menem shu gun gundeligime seredip otyrkam bir gyza yazan hatyma gozum dushdi, ozem turkmenchilik barada we sizin bilen paylashayayyn diydim. (Ak yurekden chykan ahmyrlar diysenem boljak hata.) Y...

Dowamy »

1718 10
Köneler, hoshowaz tarapyndan 12 years ago

türkmenistan'daky misyonerlik hakynda

google'da türkmenistan diyip surat gözledip otyrkam gabat geldim,mana biraz "tasin" geldi...Dear friends!

Almost a year ago I was writing to ask for your help with the Turkmenistan mission.

First of all, I want to say THANK YOU! Thanks so much to every one of you for your prayers, though...

Dowamy »

7779 22
Köneler, Celaleddin Horezmşa tarapyndan 12 years ago

Tm saytlary

Salam dardaşlar. haýyş eger bilyan tm saýtlarňyz bar bolsa adlarny goyberäyin.

Dowamy »

2062 15
Köneler, daKING tarapyndan 12 years ago

Goren duyshum

dertdeshler nahili yagdaylar. ony etjek muny yazjak diyip yone anry chekip otyryn oydyan. yone hergun ish-guch bilen yetiship bolanok. kabir zatlary yazmak uchin, kabir ya-da birtopar maglumat yygnamaly bolyar. sebabi yazyan biri emma okayan ep-esli. shonun uchin yazylyan zatlardan herkim herhili pikir alyar. sawlik ya-da bilmani yalnysh zat yazsan...

Dowamy »

1680 14
Köneler, hoshowaz tarapyndan 12 years ago

Türkmenistanda youtube gadaganmy?

Türkmenistanda youtube gadagan edilipdir diyyaler welin şol dogrymyka?? ildeşler bu barada bilyan bolsanyz yazayyn şu yerik.

Dowamy »

1333 2
Köneler, sevecen2006 tarapyndan 12 years ago

Türkiyede hazirki wagtda in köp dinlenen ''POP'' yyldyzlary

Dowamy »

2808 23
Köneler, mc_didar tarapyndan 12 years ago

"o dogry,bu yanlysh"

Essalawmaleykim gardashlar.Käkişi egerde garshy chykmasak dogrylary aytmasak onda tm öňe gitmez,özgerişlikler bolmaz diyyär.Yöne men pikirimche 2000-3000 kilometr uzaklarda "o dogry,bu yanlysh" diyp gürlemek arkaly 1zat düzeler öydemok.Bu bolshuňuz iti daňyp 10 metr aňyrsyndan daşlan yaly bolyar.eger tmtany gaty ösdüresin özgerdesin gelyan bolsa o...

Dowamy »

1789 12
Köneler, daKING tarapyndan 12 years ago

Mugallymlar we okuwcylar

Mugallymlar gowshakmy yada okuwcylar juda betmi? 2 yyllap praktika gecyan 2 yyllabam okuwcylardan nalayan okuwy gutaram son mugallym boljakdym indi sol howes dubunden yitdi. sizin pikiriniz nahili ya dini menmi okuwcylardan nalayan?

Dowamy »

1023 2
Köneler, Makgi tarapyndan 12 years ago

Gazy tygşytly ulanmak!


gaz mugt bolanlygy üçin halkymyz gazy tygşytsyz ulanýar. käbir maşgalalar kükürt satyn alamga ýaltanyp, ýa da pulyny gysganyp gazy açyk goýýarlar. bu zaýaçylygyň öňüni almaga çalyşmaly. Türkmenistandaky bir maşgalanyň 1 aýda ulanýan gazyny turkiýaň gaz nyrhyndan hasaplasaň 1000 dollardan geçjegine gözüm ýetýä. Turkiýada diňe gerekli ýerinde...

Dowamy »

2875 29
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 12 years ago

Pikiriniz, reaksiyanyz

Dowamy »

3005 48
Köneler, nabelli tarapyndan 12 years ago

wahhabizm?

gijaniz rahat bolsun!
aranyzda wahhabizm hakynda maglumat bilyaniniz yokmy?
yene-de bir gezek gijaniz rahat bolsun!

Dowamy »

2368 27
Köneler, nabelli tarapyndan 12 years ago

Türkmen rap - diss taryhy

diss - aýdymçylaryň, aýdymynda beýliki aýdymçylaryň(aýdymçynyň) halamaýany aýtmagy. türkmenlerde de hip hop ugrunda başta dragon, zumerchas we birnaçeleri başlapdy, soň arada bir diňe zumerchas monotonlygy bardy. onson makez diýan aşgabatly biri zumerchasa diss ýazdy we başladyyy....
makezin gruppasynyn ady hustlesquad. zumerchasynky darkroo...

Dowamy »

6097 84
Köneler, MuhaciR tarapyndan 12 years ago

Shahyr, dowamyny gowja ýaşa!

howa shugun shu sahypan gurujylaryndan we men dostum shahyryn 24 ýaş doglan güni. geçen yil bileje tort iyipdik, şu wagt bolsa herkim bir yerde: london, beijing, istanbul :( ay durmuşda. näme 24 ýaş hem az däl, yza seredeniňde ökünýän günlerinem bardyr, şatlykly günlerinem. yöne indiki ýyllaryň durmuşynda has şatlykly we has bereketli geçmegini a...

Dowamy »

2330 15
Köneler, MuhaciR tarapyndan 12 years ago

''NALETLİ GOŞGY''

Dinle sen!
Dinle sen şahyr nalasyn,
Belki nala daldir belki-de nalet,
Pakizedi sana bolan duygulam,
Şol duygularymyn pakligine nalet.

Oylanyaryn name üçin beyle etdika,
Belki-de sözlerime yalnyş düşündin,
Belki-de mendedir belanyn köri,
Belki islegindir,arzuw,hoşundyn.

E...

Dowamy »

1245 3
Köneler, jalaylar tarapyndan 12 years ago

Turkmenligime buysanyan

salam gardashlar.
yagdaylarynyz najire?!
sonky dowurde turkmenligimiz we shol turkmenligimiz barada utanmak we buysanmak barada, esasanam utanmak barada kop yazgylar yazylypdyr. dogry, herkiminem ozune yeterlik sebapleri bardyr bu barada, yagny, eger turkmenliginden utanyan we turkmenligine buysanyanlar barada diyjek bolyan. yone herk...

Dowamy »

1499 3
Köneler, hoshowaz tarapyndan 12 years ago

Abş ya-da kapitalizm çökyarmi?

zaman gazedinden yazyjy mümtazer türkönan yazanyny okanson talyplara sorasym geldi.

abş-daki sonky krizisden nahili netije çykaryanyz?

sizin pikrinize göra abş çökyarmi?

Dowamy »

2034 5
Köneler, Farabi tarapyndan 12 years ago