Okamak we netije

köpiniz daşary yurtlarda okayanyz, ol yerde okuw bar. ejjen öyi dal, hökman kynçylygynyz bardyr hatta kyndyram. ejjen çorbasy yok, gidip bir kafede mantyjyk iyip bilmersiniz. ejjeni kakany görmane yilda belki 2-3 gezek gidyansizizdir. düşünyan menem talyp boldym. indi sizin kellanizde siz dogryçyl hak hukuk diyip türkmenistana gutaryp bararsynyz. s...

Dowamy »

1315 12
Köneler, bagryyanan tarapyndan 12 years ago

Söygü SMS ler

Gelin dostlar superden super söygü SMS leri yazalyn.Eger kyn bolmasa koneçno.Zorunluk yok.

Dowamy »

12253 51
Köneler, Special tarapyndan 12 years ago

Turkmen aydymçylary

Men sizin bn kellamdaki soragy paylaşmak isleyan name üçinka şu yaş hem yaşuly turkmen aydymçylary ozunden saz duzup bilmeyakaler(Elbette hemme aydymçy dal).Dine ogurlu.Name üçin.

Dowamy »

3643 20
Köneler, Special tarapyndan 12 years ago

Bilesi geljilik?

Suny bilesim gelyar? Ashgabtda in arzan zat awtoboz puly..50 manat. men bilesim gelyar adshary yurtda in arzan zat nameka???? her yurdyn oz in arzan zady bardyraaa? islendik yurtdaaaa??? meselem: geyim, icgi, iymit, yol puly, tiyatorlar, bashgada sm...

Dowamy »

1340 7
Köneler, Ayka tarapyndan 12 years ago

Arzanladyshyk.

salam talyplar.com-yn agzalary!!!
Bilyanizmi name? Ashgabatda internet kafelerinde internet ulanmak u/n on minudy 1000 mantdy, sagdyna 60.000 manatdy....su gun bolsa ( 17.04.2008) -su ay gun b/n on 1 minudy 500 manat, sagdy 30.000 manat bolupdyr....Belkide geljekde mundan has hem arzanlamagyny dilyas...Bahda internet kafesi acylanda sagady...

Dowamy »

1346 11
Köneler, Ayka tarapyndan 12 years ago

Salam dostlar

hemmanize! bir chemedan adymdan salam , men adymdan

Dowamy »

1153 2
Köneler, tmtalyp tarapyndan 12 years ago

Sabah gazedindäki habar

Ýaňy ofisde elime şul aýyň onunda çykan Sabah gazedi geçdi. Habarlara seredip otyrkam şu habary okadym.

Google cache

DİPLOMALI SEKS KÖLELERİ!
Aksaray'da polis, Türkmenistan'da çocuk doktoru, gazeteci, bankacı, öğretmen ve hemşirelik gibi meslekleri olan 20 kadını gözaltına aldı..

İstanbul Emniyet...

Dowamy »

11050 123
Köneler, Farabi tarapyndan 12 years ago

Prikolnyy sms cyrshalyn

gelin shu yerde gozunize ilen yakymlyja, prikolnyja sms-leri cyrshalyn
nahili dilde bolanny tapawudy yokdyr, yone arassaja, prikolnyja bolsa boldygydyr
kim ozunden duzup bilsa has gowy bolar, yone menin yalylar gozlerine illen hem goysa bolar
1.Это кот, хороший кот, способ кота, занять кота, идиота-кота, на кота, 10 котов, м...

Dowamy »

3900 71
Köneler, mylayym tarapyndan 12 years ago

Ene-ata bilen çagalaryň arasy

Ene – ata bilen çagaň arasy nähili bolmaly?
1) Çaga bilen ene-ata dot bolmalymy! Islendik temada pikir alyşyp, syrlaryny paýlaşyp biler ýaly. Hiç wagt olardan gorkup gizlin iş etmez ýaly. Gyz ejesi bilen edil jorasy bilen gürleşen ýaly, ogul atasy bilen edil dosty bilen gürleşen ýaly. Olaryň pikiri bilen ylalaşmadyk ýagdaýyňda-da olara garş...

Dowamy »

1655 9
Köneler, Harmandali tarapyndan 12 years ago

Iki gyzy söymek

Salam Gadyrdanlar!
Belki menin sorajak soragym öň hem soralan bolmagy gaty mümkin. Yöne men gabat gelmansoň soraýyn diýdim.
Adam, durmuşda iki adamy deň derejede öz söýgilisi saýyp bilermi??? Bir oglan iki gyzy söýüp bilermi??

Bagyşlaň, belki sorag size ýaraman biler.Onda-da jogaplasanyz gaty minnetdar bolardym.

Dowamy »

4140 112
Köneler, Dj_Gokleng tarapyndan 12 years ago

Dermani Nahili İcmeli?

Salam Talyplar!
Menin mailime dost oglanlarymyn birinden bir yazgy geldi agyry kesici(bagyslan turkmen dilinde nahili bolyanini bilemmok.) dermanlari unus bilen ulanin diyip.
Mana gelen yazgi:
APRANAX(turkmen dilinde ya da rus dilinde adynyn nahilidigini yazsaniz:Eger bilyan bar bolsa)adly derman hakynda...
Turkiyede bi...

Dowamy »

2591 19
Köneler, ocean tarapyndan 12 years ago

Ekzamen guni.

Gelin bu mowzukda her kim nadip universitete girjek bolup tabshyran ekzameni(leri) barada aydyp bereli son abiturientler hem, bizin yazgylarymyzy okap, ekzamenlere gowyja edip tayarlansynlar, ekzamen guni name bolyandygyna biraz dushunjeleri bolsun.

Ine bu soraglara jogap berip bilseniz:

1) Haysy universitetin testini...

Dowamy »

2011 10
Köneler, Derman tarapyndan 12 years ago

Haysy hunari okamakchysynyz we haysy universitetde?

Gadyrly Abiturientler, siz ine bu mowzukda, haysy hunari we nirede(haysy dowletde,shaherde, universitetde) shol hunari okamaga umydynyzy aytsanyz, belki bile bolup size komek berip bilerdik maslahatlar bilen.

Ustunlikler.

Dowamy »

1868 7
Köneler, Derman tarapyndan 12 years ago

gaydyp gelmek

oturyp galamy elime alyp,yazmak islap bir zatlary dushinip,ahli pikirlerimi bir gaba salyp,göýä palow yaly gowy bishirip.************sonra onun sowamanka gyzgyny ahlinizi bir yerikjik uyshirip,sunup sizin huzurynyza, sorsam onun tagamyny,begendirip bilaysem,bilsem muny basharyp.************dogurdan hem name hakda yazsamkam,belki de bashlaryn waspyn...

Dowamy »

1742 20
Köneler, garabekewul tarapyndan 12 years ago

Amerikan Universitetlerine bu yyl girjekler, umydynyzy yitirman!

Bu yyl ABS-yn byudzhetinde pul azmysh. 80,000 adam ishsiz we bu yyl munlerche talyplar universitetlere kabul edilmezler byudzhetde pul az bolany uchin.

yone shondam, dokumentlerinizi wagtynda iberin, belki sizede stipendiya tapylar.

ustunlikler.

Dowamy »

1324 0
Köneler, Derman tarapyndan 12 years ago

YAZGY, PIKIR

BIZDE ETEK ERKEK ADAMLAR OTURSA ýAGşY BOLARMYKA DIýýäN! AýAL GEçSE KIM BILýäR!

Dowamy »

1188 4
Köneler, MARGUSH tarapyndan 12 years ago

MARGUSH FROM MAGTYMGULY ADYNDAKY TDU

EY EZIZ DOGANLAR,MAHRIBAN GARDAşLAR ýERI DAşARY ýURTDA BILIM NäHILI? BIZDä GüNDE TOý GüNDE BAýRAM, UMUMAN OKUW ýOK!

Dowamy »

1350 4
Köneler, MARGUSH tarapyndan 12 years ago

Turkmenistana donmek

Gadyrdan dostlar! Men bilen baglanshykly temada pikir yoretjekdim, uzyn wagtdan bari Turkiyada enteship yorin, emma okuwy gutaryp bilmedim, onumuzdaki yil gutarmaly boldy yone mena bir tarapdan esgerligi dushunyan, name uchin diyse talyp hakym gutarya, indi men Turkmenistana gaytsam myka, gaytmasam myka? Gaytmasam dezertir diyerlar myka? Sizin guta...

Dowamy »

1439 13
Köneler, perahat tarapyndan 12 years ago

Eger hemme zat mugt bolan bolsady

Onda shirin yashayysh bolardy. Kim name edesi gelse ederdi. Pul barada hich kim pikir etmezdi. Onda biri ah, bu ishde pul koprak toleyarler diyip shol ishde ishlemezdi, yone halayyan ishinde ishlerdi. Hemme zat artygy bilen bolardy. Al, name iysen iy. Al, name geysen gey. Nira gitsen git.

Shu Приключения Незнайки и его друзей (yazyj...

Dowamy »

1618 8
Köneler, Derman tarapyndan 12 years ago

Herkimiň isleýşi ýaly ýaşamaga haky bar

Soňky temalary okap bir zat gaty ünsümi çekdi we türkmenleriň demokratiki, azat pikir edip bilmeyanligi bilen siziň ýazýan zatlarynyz arasynda baglanşyk gurdum özümçe. Türkmenlerin özüçe türkmençilik kesgitlemesi bar. Menin pikirimçe şu döwürde ol türkmençilik pikiri bilen türkmenler hiç haçan ösüp bilmeyarler hat-da yzlygyna gidyarler. Döwrebapl...

Dowamy »

1538 20
Köneler, asuda tarapyndan 12 years ago