Twitter

salamlar. aranyzda twittere dusunyaniniz yokmy ? eger bar bolsa ginisleyin yazayynda. adamlar.bn nahili yazysmaly ?

Dowamy »

941 16
Köneler, 7 years ago


Klarnet

salam gardaslar. men klarnet satjak. tazeje. prosta oydakiler garsy cykdy. 2 mln manada berjek nalich. 862708070 Alemdarov

Dowamy »

923 16
Köneler, 7 years ago


Soyginin yolu, problemadan doly

Salam komnatdaslar gowumysunyz. Men 1 yyl mundan ozal saherimizde bir gyzy gordum we asyk boldum. Ol gyzyn jorasy men klasdasym eken. Ol gyz bn 1 yyla golay salam salam etyadik yuz yuze gelemizde. 8 9 ay sol gyzy bir saparam gormedim. 3 ay mundan ozal whats appda otyrkam mana hat geldi. Yazysdyk ozuni tanatdy sol gyz eken. Menem 1 2 gunden son yure...

Dowamy »

1426 23
Köneler, 7 years ago


Klarnet

salam ildesler. aranyzda saz bn mesgullanyan ya gyzygyan barmy. bar bolsa men Klarnet almak isleyan. mende 300 $ bar. rabochiy gerek. plasmasoviy ya derevyanniy bolsun tapawudy yok. ine menin meil: yakupogly@mail.ru. sagbolun

Dowamy »

694 3
Köneler, 7 years ago


Komek gerek

komek gerek. men mashyn edinmek isleyan. mashyn tapdym orta bahadan gaty gowy mashyn welin cynym aytsam pulumam yok. nirden we nadip pul alyp bolar we nahili yollar bn berip bolar. herkim pikirinizi yazsanyz gowy boljak. sagbolun

Dowamy »

1220 26
Köneler, 7 years ago


Salam !!!

salam dostlar. gowmysynyz? uzak wagtdyr bolmadym. onki agzalardan az galypdyr oytyan. ay name tazelere kop salam bolsun.

Dowamy »

675 5
Köneler, 7 years ago


Erkegin mini dashky sypaty

Salam T.com'yn, betje gyzlary, gytja oglanlary. Uzaaak wagt bari gorunmedim su gun bir aylanyp goreyin diydim. Karochi sizden bir zat sorajakdym, men ahli dostlarymda sakal bar ozlerem guri. Men bir tarapym Kurt yone kurt tarapa cekmandirin. Menem sakal cykarasym gelyar. Name etmeli bilyaniniz bar bolsa yazsyn. " Sakal murty goyberip ulaltsam sacy....

Dowamy »

802 6
Köneler, 7 years ago


El-classico

Salam t.comynkylar. T.comyn oglanlary bolup futbol oynaysak diyyan, wagtymyza gowy gecerdi, hemem bir birimiz bilen tanysardyk, yuzumizi gorerdik. Men stadion bilen gatnasygym yok, eger sizin gowy stadion bilyan yeriniz bar bolsa sotayda oynaysak gowy bolardy, 1 sagat bolsada 2 sagat bolsa pul goshup, yone t.comdan dasary gelenlere gadagan.Nahili p...

Dowamy »

755 4
Köneler, 8 years ago


Iki dost


Bir wagtlar iki dost bar eken. Biri shustriy, hereketli, beylekisi bolsa yuwas, ve samsygrak.
Bir gün shustriy bolan dostynyn yanyna gidip
işlerinin gowy daldigini aydar we dostunda pul islar.
Yuwas dost ony gynandyrmadan elindaki bütin puluny dostuna berer.
Dosty bu pul bilen islerini düzelder. Bir nace wagtdan...

Dowamy »

1370 21
Köneler, 8 years ago


Ata we ogul


Segsen yaşyna merdivan goyan yaşly kaka bilen ony zyyarata gelen 45 yaşynda bolan ogly oyde oturyarlardy.
Hal ahwaldan, çaga-çugadan, howadan-suwdan sohbet edenlerinden sonra ogly dymmyş, gitmanin sinnalini beripdi.
Sol wagt oturan yerlerindaki otagyn yanyndaky penjiranin onune bir garga gondy.
Garry kaka garga tarap ca...

Dowamy »

834 6
Köneler, 8 years ago


Bilmek gyzykly

Ertir.com'da nadip suratyny uytgetmeli, nadip yazgy yazmaly, yazgyda nadip surat goymaly? Bilyaniniz bar bolsa owredayinda

Dowamy »

538 1
Köneler, 8 years ago


Dunyade olumden basgasy yalan


17 Yaşynda
Bu yerlere ilkinji gelen wagtlarym ozumi gaty yalnyz duyyardym. Gaty ic gysgyncdy we mana dusunjek adamy gozleyardim. Bu bolmady. Dine endamlary meninki yaly erbet yaradylan munlerce basga ynsan gordum. Mana bir nomer berildi we "yol helakciligi " bolumune ugradyldym. Helakciligin nahili boldugy hokman dal. Gaty tiz suryad...

Dowamy »

1057 12
Köneler, 8 years ago


Boss

Dostlar size soragym bar, kompyuterniy service'lerde yada asgabat sowda merkezde erkek esiklerini satyjy dukanlarda bos is bilyan yeriniz yokmy, islejek bolyan, eger bilyan bolsanyz habar etseniz begenerdim sagbolun.

Dowamy »

546 3
Köneler, 8 years ago


Twitter

Salam dostlar. Twitter'e dusunyaniniz bar bolsa dusundirayinda suratyny nadip goymaly? esasanam nadip ullanmaly, ginisleyin dusundirayinda, sag bolun. (yakupogly@mail.ru meni su taydan tapyp bilersiniz)

Dowamy »

563 0
Köneler, 8 years ago


Matac eyleme

Magtymguly Pyragy "Matac eyleme"
1. Kadyr Jepbar senden dilegim kandir.
Sen meni namarda matac eyleme.
Hazynandan bergil menin rysgymy.
Bendani bendane matac eyleme.

2. Azasdyrma dogry yolum egrige.
Egrini denleme hergiz dogryga.
Kisi maly nesip etmez ogryga.
Halaly harama matac eyleme...

Dowamy »

2775 22
Köneler, 8 years ago


Micheal Shumacher


Bilyan ahlimiz bolmasada kopumiz masyn yarysy hakda jedel gidende " namow ozune Shumacher oytyanmi " diyyas, ine su temamda ahlimizin soygusini gazanan Micheal Shumacher hakda gurrun bermekci.
Micheal Shumacher 3 yanwar 1969 , Hyurt-Hermyulhaym , D/gazyk Rein — Westfalia , Germaniyada doglan. Awtopilot Formula-1 , dunyanin 7 gezek c...

Dowamy »

876 6
Köneler, 8 years ago


Kamaz


Dunya meshur KAMAZ yuk awtolary 1969 yylda Mikhail Noskov tarapyndan Tatarystan SSR, Yarcalli diyen yerinde duybi tutulyar. Agyr yukleri dasamak ucin niyetlenen gornusleri ondurilyar. Kamaz zavodynda 53.000 adam zahmet cekyar. 30 Awgust 1999 yylda Kamaz 1600000 sany masyn ondurdi. Rally Korporisiyasy gurulandan sonra, Kamaz hem sport yarys...

Dowamy »

1425 10
Köneler, 8 years ago


Ak-Bars

Salam komnatdaslar, size sorag bar. Taze acylan buzly koskde hockey'i nace mana owretyarler, nace yasdan son alyarlar, yazylysjak bolsan name zatlar gerek. Niresine barmaly. Bilyan bolsanyz aydayyn, thanks

Dowamy »

650 6
Köneler, 8 years ago


Populer bolmak

Salam komnatdaslar, men bir tanysym sorag berdi, onuda size yetirayeyin diydim. Sorag: men nadip oz dostlamyn yanynda in beti gysgaca Populyary bolup bilern, isledigim meni gorenlerinde menkini goterer yaly, men bilen gyzyklanyp, bir yere gitjek bolanlarynda men bilen gitmelerini isleyan, gepin tummek yeri Populer nahili bolmaly?

Dowamy »

1184 21
Köneler, 8 years ago


Silvester stallone


Doly ady Sylvester Gardenzio Stallone. Doglan senesi 06.07.1946, New-York, ABS. Asly Italyan, Amerikan gra£dany. Oyuncy, senarist. Stallone, mekdep dowrunde 12 gezek okuw calsyrypdyr we bu okuwlardan tertipsizligi ucin kowulypdyr. 1967 yylynda Miami Üniwersitetinde tiyatr bölümünde okap başlady; yone 1969'da ucurym bolamadan okuwdan cykdy....

Dowamy »

1009 8
Köneler, 8 years ago


Mark Zukerberg


(iňlisçe: Mark Ellot Zuckerberg )
Amerikan programmisti we “Facebook” jemgyýetçilik torunyň döredijisidir. Ol 2004-nji ýylda Garward Uniwersitetindäki kursdaşlary Dastin Moşkowiç (Dustin Moskowitz), Eduardo Sawerin (Eduardo Sawerin) we Kris Hýugs (Kris Hughes) bilen bilelikde häzirki wagtda 845 milýondan gowrak ulanyjysy bolan “Faceb...

Dowamy »

938 5
Köneler, 8 years ago


Atamyrat han

Atamyrat han Köneürgenç etrabynda ýaşan ýomutlaryň öküz urugynyň gutlubaý tiresinden bolup, ýaş wagtynda Hywa medresesinde bilim alýar. Ol Hywa hanlygynda ýaşaýan türkmenleriň 1855-1867-nji ýyllarda garaşsyzlyk ugrundaky göreşinde baştutanlyk edýär. Türkmenleriň bu gozgalaňy XIX asyrda Orta Aziýada bolan halk hereketleriniň iň ulusydyr. Atamyrat ha...

Dowamy »

806 4
Köneler, 8 years ago


Baýramaly han

Baýramaly han Marynyň hökümdary bolupdyr. Ol Maryda gajarlaryň agalygyny berkleşdirmek ugrunda göreşipdir. Salyr we saryk türkmenleri bilen hem belli bir derejede hyzmatdaşlyk edipdir. Baýramaly hanyň döwründe Maryda ekerançylyk, hünärmentçilik we söwda ep-esli derejede ösüpdir. Şaýylar bilen sünnüleriň göreşiniň ýitileşmegi netijesinde Baýramaly h...

Dowamy »

733 3
Köneler, 8 years ago


Nusaý galasy hakynda rowaýatlar

Bir patyşa täze Nusaýy saldyrýarka, işe ýekeje pursat gijä galany diriligine palçygyň arasyna oklap, üstündenem palçygy guýduryberýän ekeni.Şeýle zalym ekeni, şeýle bir zulumdar ekeni.
Günlerde bir gün, Gurban nähilidir bir sebäp bilen işe gijä galyp baraýmazmy! Atly aýlanyp ýören patyşa biçäräni ýanyna çagyrypdyr-da:
— Gijä galanla...

Dowamy »

1232 10
Köneler, 8 years ago


Pifagoreizm

B.e. öň VI-IV asyrlarda Gadymy Gresiýada san hemme zadyň esasy prinsipidir diýen düşünjeden ugur alýan dini-filosofik taglymat. Ol Pifagoryň adyndan gelip çykýar. Ilkibada Pifagoryň taglymaty onuň öz esaslandyran mekdebiniň çäginde gizlin syr hökmünde dilden-dile aýdylyp gelnipdir. Pifagoreizmiň ilkinji ýazmaça beýanyny Filolaý berýär. V asyryň ahy...

Dowamy »

474 0
Köneler, 8 years ago