Programma

Haysy vpn isleya kompyuter ucin gerek. Bilyaniniz aydayyn.

Dowamy »

227 7
Sorag-jogap, 3 weeks ago


Bloglar.ru

Salam hormatly dostlarym, yagny su saýtyň agzybir agzalary! Men sizi uly hormat bilen bloglar.ru saýtyna çagyrýaryn. Bu ýerde özuňize gerek bolan birnäçe şertler bar. Häzirki wagtda bu saýtda bäsleşik dowam edýär. Sowgatlar bolsa öz ýeňjilerine garaşýar! Howluguň!

Dowamy »

181 4
Täzelikler, 3 weeks ago


Group call

Goryan welin hemme kisin ici gysyar oytyan gelin hema barde guymenelin hemem ozumize peydaly zatlar hakda pikir alysalyn.

Dowamy »

358 48
Sorag-jogap, 1 month ago


Group call

Salam hemma size bir sorag bemekci su saytyn agzalarynyn edil sunun yaly basga bir uysyan yerleri barmy?
Meselem imoda group bolunsy yaly we sm. Men saytdan giremson kynrak bolyar.

Dowamy »

162 3
Täzelikler, 1 month ago


Gadymy söýgi haty

Entek hat ýazuwyň ýok mahalynda habarlary hem-de wakalary şekilleriň üsti bilen mälim edilýän gadymy döwürde hem ýigit bilen gyzyň arasynda söýgi haty bolupdyr. Alymlar Kolyma raýonynda ýaşaýan ownuk taýpa - ýukagirleriň durmuşyna has bolan, rewolýusiýadan öň bolup geçen üýtgeşik idegrafik ýazuw sistemasynyň üstünden baryp, onuň syrly beýanyny açyp...

Dowamy »

158 2
Bilim, 2 months ago


Heniza cenli yer yuzunden gizlenen acyslar.

TEKNOLOJİ BU KADAR NASIL İLERLEDİ DİYE TARTIŞA DURALIM, ENGELLER
ORTADAN KALKSAYDI BELKİ DE ÇOK DAHA ÖNCELERİ BU TEKNOLOJİK
GELİŞMELERİ YAŞAYABİLECEKTİK.
Tedavisinin henüz bulunmadığını düşündüğümüz hastalıklar, ulaşamadığımızı sandığımız
teknolojiler ve bilim alanındaki çalışmalar, yapılan buluşların tek orta...

Dowamy »

211 8
Tehnologiýa, 2 months ago


Söýgüliler güni

Gölaý gotumda 14-nji fewralda söýgüliler güni ýetip gelýa. Söýgülime sowgat almakçy. Kimiň oňat pikiri bar?
Näme sowgat etsemkäm? Maslahat sizden.

Dowamy »

315 30
Sorag-jogap, 2 months ago


Kimler kitap okamany halayarka?!

Kimler kitap okamany halayarka?! Ine size tazelik. Mende turk yada turkmen dilinde terjime edilen dasary yurt kitaplary bar. Amatly bahadan satmakcy. Kitap elektron gornusinde pdf formatda.

Dowamy »

278 22
Täzelikler, 2 months ago


Maksadyňa ýet (Beýik halypalara öýkinme)

Eger-de sen maksat goýsaň oňüňde ,
Hyjuw bilen ýapyş maksadyňa ýet.
Arzuw güyçli bolsa onuň deňinde,
Ony ýerine ýetir arzuwyňa ýet.

Beýik-beýik arzuwlaram edilýär,
Şol arzuwa adim bilen ýetilýär,
Güýçli ynam arzuwlara ýetirýär,
Ynamyň ýitmänka ädim bilen git.

Ilki ynam döret ki...

Dowamy »

132 4
Edebiýat, 2 months ago


Superkompýuterler

Superkompýuter, umumy maksatly kompýuter bilen deňeşdirilende ýokary öndürijilikli kompýuterdir. Superkompýuteriň öndürijiligi, adatça sekuntda million görkezmäniň (MIPS) ýerine sekuntda ýüzýän nokat amallarynda (FLOPS) ölçelýär. 2017-nji ýyldan başlap, 1017-den gowrak FLOPS (ýüz kwadrillion FLOPS, 100 petaFLOPS ýa-da 100 PFLOPS) ýerine ýetirip bil...

Dowamy »

165 2
Tehnologiýa, 2 months ago


Tanyşmak

Salam dostlar;
Gyzlar we oglanlar;
Men bu ýere täze geldim. Bu sayt barada mana kim maglumat berip bilerka?

Dowamy »

234 10
Täzelikler, 2 months ago