Alymlar minudy bir sekunt gysgaltmak isleyarler

Wagt düşünjesi alymlar tarapyndan uzak ýyllaryňdowamynda öwrenilip gelinýär we alymlar dünýä ylmyna barha köp täzemaglumatlary goşýarlar. Elbetde, wagtyň geçişi planetalar bilen bolup geçýänhadysalara gönüden-göni baglydyr. Muňa mysal edip, günüň uzynlygynyň Ýerde,Marsda, Plutonda tapawutlydygyny görkezip bileris. Ýöne alymlar Ýeriň wagtynaöz düzed...

Dowamy »

22 1
Täzelikler, 3 hours ago


....

Kopden bari hepdan jemini jemlan yoga

Dowamy »

89 5
Sorag-jogap, 11 hours ago


Sorag???😁

amalian nom kimde bar kim bilyar

Dowamy »

286 15
Sorag-jogap, 1 day ago


Sorag???

Aranyzda it bakyanyn barmy

Dowamy »

177 14
Sorag-jogap, 1 week ago


😉

Bᴏʟᴅ ɪᴄᴇɴᴇ ɴᴇsɪᴘ ᴇᴛsɪɴ

Dowamy »

149 10
Täzelikler, 1 week ago


салам алеикум

payback2 ойнайанын бармы

Dowamy »

111 8
Sorag-jogap, 1 week ago


Gyzykly sorag

Sizem gijesine domowoy goryanizmi?😁
gundiz gornenok dine gije cykyar bizinki

Dowamy »

167 3
Sorag-jogap, 2 weeks ago


Türkmenistan sebitdäki we dünýädäki epidemiologikýagdaýy göz öňünde tutup, ýurduň bilimedaralarynda ýokanç keselleriň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça çäreleri güýçlendirýär.

Bu barada Türkmenistanyň bilim edaralarynda bilim işiniguramagyň wagtlaýyn tertibini düzgünleşdirýän resminamada beýan edilýär, diýipORIENT habar berýär.

Hususan-da, bilim edaralarynyň birnäçe girelgeleriwe çykyşlary bolmaly, arakesme wagtynda okuwçylaryň, talyplaryň wemugallymlaryň okuw edarasynyň çäginden daşary çykmaklary, okuw ze...

Dowamy »

224 10
Täzelikler, 2 weeks ago


Sorag???

su wagta çenli admini tanayanyn barmy 2007 yyldan bari

Dowamy »

264 8
Sorag-jogap, 2 weeks ago


Kömek gerek

Näme üçin telefon oznden ozi reklama cykaryp chrome girip gidyar prosifga etdimam peyda edenok bilyanin bolsa komek et

Dowamy »

128 6
Sorag-jogap, 2 weeks ago


Galam barada

Ýönekeý galam bilen 45000 soz yazyp bolyar eger goni uzynlygna cyzanymyzda 55km çyzyp bolar

Dowamy »

94 3
Täzelikler, 2 weeks ago