Goshgy.

Онунде баш эгйан,эй, бейик алым, Бейик алым, бар сана бир совалым. Ерин чекиш гуйжи энанин махри- Хайсысы гуйчлидир этмезмин малим? * * * Алым болуп ,кан китабы сермедим, Шондан озге зада унсум бермедим,...

Dowamy »

1217 3
Edebiýat, 1 year ago


Танышлык

Салам агзалар! Менем сайта тазе гошулдым. Лакамым kese kesik. Яшым улы. Оз овренен харпымда языберсем душуншерса?Тазе элипбий мана кынрак боляр.Коп ялнышлык гойберйарин.Душуншерсиниз дийип умыт эдйарин

Dowamy »

773 11
Sorag-jogap, 1 year ago