Онунде баш эгйан,эй, бейик алым, Бейик алым, бар сана бир совалым. Ерин чекиш гуйжи энанин махри- Хайсысы гуйчлидир этмезмин малим? * * * Алым болуп ,кан китабы сермедим, Шондан озге зада унсум бермедим, Чагин тапдык ,Ерин чекиш гуйжунин, Энанин махринин чагин гормедим.. . * М. Сейидов.

Edebiýat, kese kesuk tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir