Täze türkmen internet sahypasy

Sen şu sahypamyzda özüňe dürli peýdaly maslahatlar alarsyň diýip umyt edýäris. Makalalarda: Kun-fu, U-şu, Ýoga - bular adama peýdalymy? Ýorup berme, gipnoz, palçylara ýüzlenmek - bu bize zelel getirermi? Alaja dakmak adamy goraýarmy we ş.m gyzykly makalalara hoş geldiň.

www.merhemet.org

Hoş geldiň!

Dowamy »

3259 33
Köneler, 16 years ago


Dinmi ýa-da ynam?

Salam gadyrly ildeşler! Dünýäde köp dinler bardyr. Diniň üstü bilen diri Hudaýy tapyp bolýarmy?

Hudaý kim? Adam kim?

Hudaý adamyň dindar bolmagyna gyzyklanýarmy, ýada däl?

Hudaý din ýaratdymy?

Sen www.merhemet.org girip hem o taýda käbir temalary okap bilersiň.

Sen 4 ruhy...

Dowamy »

4446 60
Köneler, 16 years ago