Komek

salam dostlar mana sizin komeginiz gerek mana taze acylan institutda (energetika we nebit gaz inistituty)( onki palit) lebap welayatdakylaryn egzammini haysy gunler sony aydayyn bilyan bolsanyz hayys aydayyn .....

Dowamy »

556 1
Köneler, 8 years ago


- Komek-

Salam dostlar mana sizin komeginiz gerek Mana taze acylan institutda lebap welayatdakylaryn egzammini haysy gunler sony aydayyn bilyan bolsanyz hayys aydayyn .....--

Dowamy »

472 1
Köneler, 8 years ago


Komek gerek

Salam dostlar mana komek gerek,yakynda bir gyzy soyup galdym.Ona name diysemem ynananok.Men name edeyin mana komek edin men sona nadip ynandyrayyn!!!

Dowamy »

1171 21
Köneler, 8 years ago


Gosgy

eger erkim bolsa pany jahanda, dunyani tazeden yasardym onda. yer yuzunden yok ederdim hasraty, bolardy satlygyn basy asmanda.

Dowamy »

705 6
Köneler, 8 years ago


Kan yatma

Bir akylly adam gördun arada.Sozledi:ukudan gelmeyar peyda. olume yoldasdyr uky,tur,oyan. gabyrda yatarsyn kone dunyade .

Dowamy »

666 5
Köneler, 8 years ago


Ynan sen mana gerek

Diňle, aỳtjak sözümi,
Ynan, sen maňa gerek,
Synla, gara gözümi,
Ynan, sen maňa gerek.

Gygyrmaryn söỳỳän diỳip,
Aglamaryn köỳỳän diỳip,
Gynanmagyn diỳenok diỳip,
Ynan sen maňa gerek.

Sen meniň üçin täç-tagt,
Alladan berilen bagt,
Käỳesemde kä wagt,
Ynan se...

Dowamy »

699 8
Köneler, 8 years ago


Dunyanin gorki gyzlar.

---Asmanyň zemin bilen, Aýyň Gün bilen owadan bolşy ýaly, meniň hem seniň bilen owadan bolasym gelýär.
---Meni oýlandyrýan duýgularyň sebäbini bilmek üçin pikirlerimi ak kagyzyň ýüzüne dökdüm.Tapdym, ol sen ekeniň.
---Maňa altyň, kümüş gerek däl, ýeke bir zat gerek, ol hem seniň päk söýgüden püre-pürlenip duran ýüregiň.
---Söýg...

Dowamy »

714 6
Köneler, 8 years ago


Gözel

Gözelleriň içinde belli mestan gözelim.
Ýandym, köýdüm yşkyňda, örtendi jan, gözelim,
On tördi gijäň aýy, mahy-taban, gözelim.
Gördüm gül dek jemalyň, aklym haýran, gözelim.
Görmegenler köýünde tartar arman, gözelim.
Gyzlar bilen baglarga kylsaň seýran, gözelim.
Serwi saňa salam biýr, baksaň her ýan gözelim...

Dowamy »

637 4
Köneler, 8 years ago