“aslyny unudan atasyny atar” diyleni. Biz hem aslymyzy unutmalyn, her bir tire bolsun taypa bolsun hemmesini hem duybi birdir. Dogandyr, gardashdyr. A siz bolsa derrew ganda-pycak bolyanyz. Sonra hem nirelerde oz balalrynyn aladasy bilen gezip yoren, oz eneleriniz yashda bir nacar ena agza alynmajak sozler yazyarsynyz.!! Gowy zatmy shol yazylyanlar, onda name ucin beylekiler goldanok, eger gaty gowy bolsa goldaw berelin shyele sozleri ulanyanlara.. gaty utanc beriji yagday shu! Kopimiz hem okayas, name ucin? Dogurdan hem name ucin? Adamlar hem 3 topara bolunyar 1-ozunin aladasyny etyan, 2-masagalasynyn aladasyny etyan 3- ilinin aladasyny etyan. Haysysy bolyakak indi biz? Shu okuwy gutaryp biz dine oz aladamyz bilen yashayarmykak. Ya halkyn aladasy bilen yatyp turulmazmy? Ya “ol eshekde yukum yok yykylsa habarym” diyleni etmelemi? On hem ependinin yanyna birisi gelip,Honda barisiran bolup, ozuni akylly gorkezen bolup, “hany ependi gur bersene “diyipdir. Onda ependi-“ wah men gur berjekle welin, ilki bilen bilmeli zadym bar, adamlar sheyle-sheyle topara bolunya- birisi oz oynunin adamsy, beylekisi-oz ilinin adamsy. Sen haysysy borsun? Onda ol adam hem ozuni hojalakcy gorkezmek ucin, -“men oz oyumin adamsydyryn” diyipdir. Shonda ependi-“ Oz oyunin adamsy bilen dine hal yagday sorashylar, oz ilinin adamsy bilen bolsa il gurrini ediler. Senin bilen bolsa eyyam gelyakak hal yagday sorashdyk, basga senin bilen etjek gurrunimiz yok” diyip jogap beripduir.... Birileri barde yaramza bir mowzuk acyar weli, dine shone comment yazylya, sebabi gaty yazmak ansat sogup, ozunkini dogurlap yazybermeli, eger basha barmasa hem gaty gayrym soz hem diyilyar. Emma name ucindir hic kimin hem kicelesi gelenok, aslynda ol yerde kicelmek dal ahyryn beyikligin hut ozi shol!!! “uluduryn oytme,etseler taryp Kicidirin oytme peseltse gorip, Ne uly, ne kici,ne bay ne garyp, Tuys baryp yatany, Shol bolshun besdir!” Bolup biler tema acylanda sol tema hakynda pikirlerin capraz gelmegi bolayjak zat emma yzyny derrew ursha gykylyga muny hem tire taypa meselesine yazdyrmak bolanok! “namanin alyndanmysh jedelsiz dostluk, Jedel osdir size yenede bir boy, Yone sogushmegin jedel ustunde, Dost bilen sogushmek peslikdir oy,hoy Emma welin birden sogushaysen hem, Yarashmaga yer goy!” Bolup bier bolmasa hem, bolgusuz yazan, pozan nadanlar bilen ozunizi deneman, namea gerek shol bolguzyz yazanlar bilen den bolmak! Eger hemme agzalar hem den bolup, kimde kim hapa yazsa, yada bolgusyz gurrun etse, ashagyna arassa dushundirishli edilip jogap yazylsa, dushundirilse bolar. “kopin dilegi kol bolar diyleni” “yekanin cany cukmaz “diyshi yalak, onu yeke ozunin basharan goshy bolmaz! Ashakda Magymguly atamyzdan setirler almakcy, belki dushunersiniz diyen umyt bilen “gel konlum men sana owut bereyin, Yrak kylma gorer gozun-ilini, Gymmatyn gacyrma, yerinde sozle, Uzatmagyl her nakese dilini” “konul acylar, jem bolar, Bir-bire ynsan ugrashsa, Hush gider akyl kem bolar, Dil bilmez haywan ugrashsa”

Köneler, garabekewul tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir