Talyplar!!! Şu sahypada Azazil89 dokuz süpükler watany bölmek üçin elinden geleni etyarler!! Her bir yazgysynda dine öz welayatynyn öwyan şolary in yokary hasaplayan donuzlary men naletleyan!!! İnternetde yazgy yazmak bilen yetinmejegimi duydyryan.Haramzadalar men bilen erkek yaly garşyma garşy çyksalar edil gaydyp eden işleri gaytalamaz yaly ederin welin heleyler götlap bir topar gujugi bilen geljegi belli. Yöne watany bolyan bu haramzadalary yok etmek bizin hemmamize bagly.olaryn tarapyny tutyanlar we yazgylary gözmezlikden gelmek hem şol donuzlara eyelik etmek bilen dendir. Gaharyma name yazyanymy bilemok.yöne bilyan yeke zadym bar olam Türkmenistana şu sahypada hem eyyam böljek boluşlary. Talyplar.comyn bir kanunynyn hem watany bölmage garşy yazylyan zatlaryn önüni almaly. Bolmasa men etjek işime jogap bermen.bir başa bir ölüm edil mazeregini deşip çykaryn haramzadalan..... Mun öni almaga çagyryan hany watançylar milliyetçiler name ukladynyz? Farabi,Şahyr siz eysem sahypada duzgunçilige seretyan bolsanyz name beyle zatlar yazylyp pozulyar. Bu bolgysyzlyklaryn eden etdiliklerin onuni almaga çagyryan....

Köneler, Lider tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir