Sonky döwürde yagny 20-21 asyrda adamzadyn basyna gelen/gelip biljek dertlerin basynda stess(tm bilemok),bir zada kelle agyry bolmak yada öz janyna kast etmek we ş.m yaly adamyn hem ruhy hemde psikologiki saglygynyn kemçiligi sebapden yüze çykan dertlerin köpdügini bellap geçmek isleyarin.Seredip otursan dünyade ahli taraplayyn ösüşler gün günden artmagyna garamazdan adamlaryn şeyle yagdaya sezewar bolmagy elbetde gynandyrjy waka.Muny name üçin aydyan ,şunun üçin hazirki zamanamyzda her bir zady ylym bilim bilen çözyarler yada çözmage çalyşyarlar.Eger yagday şeyle bolsa onda name üçin adamlar tersine hereket edyarler.Mysal üçin aydaly Bir zada gahryn gelmegi psikologiki yagdaymy yada adamyn harakterinden gelyan zatmyka .Bu barada men öz başymdan geçen bir zady mysal berip bilerin.Geçende garaşmadyk kişimden garaşmadyk hereketine sezewar boldym,gaty gaharym geldi yöne gaytargy bermedim(kabir sebaplere göra) menin yerime başga biri bolsady gaty gödek garşylyk görkezip bilerdi yöne men eytmedim.Son unudayyn diydim 2 günlap adamyn eden etmişi kellamden gitman gaty helak boldym,etjek zadymam edip bilman şon eden zady gayta gayta anyma gelip psikologiyamy gaty yadatdy, şuwagt hudaya şükür hiç kime de eden kişade hiç hili gaharym gelip baranok. Yöne meni gyzyklandyryan zat bu dal.Adam name üçin gaharlanmaly?gerekmi? peydalymy? yogsam özini yöne yere yadatmakmy.Kaşge adamlara gaharlanman hemişe sypayy bolup bilsem diyyan yöne bu dünyade gaty bir başartmazmyka diyyan.Bir tasin tarapam menin gaharlanyan zadyma başga biri garlanman bilyar(kabirleri gülübem bilyar).Gahar her adama öz tasirini başgaça yetiryar öydyan.Muna her adam hadysalara öz penjeresinden seredyar hem diyip bileris. Bu yagday herkimin başyna gelip biljekligi we durmuşda gayta gayta yüze çykyp biljekligi üçin gaty uly ahmiyete eyemyka diyyan.Yokarda belleyşim yaly kelle agyry bolma ,özini yitirme yada janyna kast etme yaly yagdaylar aslynda adamyn psikologiyasynyn birahat(kesel) bolmagyndan yüze çykyar hem diyip bileris.Bu yerde elbetde başga zatlarynam dahyly bardyr yöne men dine psikologiki tarapyny nazara almaga synanşdym. Bu barada psigologiyada(PDR) yada mugallymçylyk ugrundan okayan talyplar jogaplarynyzy yazsanyz

Köneler, d_oguz tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir