Düyn Türkmenistanyn Prezidenti hukuk mejlisini geçirdi. Şonda esasy meselelerin biri hem Türkmenistanda hukuk sowatlylygyny yokarlandyrmak boldy. Hormatly talyplar bilşiniz yaly Türkmenistanda edaralarda işleyan işgarlerin aglabasy parahor,puly ahli zatdan üstün göryan,gödek hasiyete eye. Hamana şotayda işlemek bilen özüni dünyan şasydyr öydenok. Mysal gerek bolsa türkmenhowayollary gullugundan bir zat sorasan köpürak gürleşibersen gödeklik edip başlayarlar.hatda biletleri okuwçylara den bahadan satman birine 2mln 300 satsa birine 1mln yedi yuzden beryar.özem prezident karara gol çekip 50 göterim başlan son! Yada Otly wokzallarynda bilet almak üçin 5 günden gelmelidigi aydylyar. yöne 5 günden önünden barsan hem taze otla bilet tapylmayar. Maryn wokzalynda otyran gelneje gor mana name diyyar: -Otly Türkmenabadynky bolany üçin bize dine 4 orunlyk bilet satdyryarlar. Siz oylanyp görün bütün welayatyn merkezi wokzaly bir uly otla 4 orunlyk bilet satyar. Hiy akla sygjak zatmy? muny düşündirjek bolsa üstüne bir azgyrylyarlar seni haywança görenoklar! Mundan başgada mysal kan.yöne hazira çenli duşan iş salyşan ulgamlarym şular. Beyleki ulgamlaryn hem yagdayy şundan üytgeşik dal. Türkmen halky çyndan hem hukuk ylmy hakynda hiç zat bilenok. Özlerini peseltyarler. Siz bu barada nameler aydyp bilersiniz? Türkmenler bu nalajedeyinlikden nadilende halas bolup biler? öz düşünjelerinize garaşyan! Lider

Köneler, Lider tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir