su gosgy barada sizin pikiriniz? shahyr Kerim Gurbannepesow su gosguda name diymek isleyar? Dünýäniň ýüzünde gözeller köpdür, Emma bir gözel bar: Saçlary-tokaý. Gözleri-okean Lebinden öpseň, Mähriniň gyzgyny Lebleriň ýakar. Onuň saçlaryndan bir gezek öpseň, Dünýäň ýüzündäki ähli agaçlar— Dublar Garagaçlar Narlar alçalar Hemmesi-de birden Ysyny saçar. Onuň gözlerine bir gezek baksaň, Dünýäň ýüzündäki ähli derýalar— Wolgalar, Dunaýlar, Amyderýalar Seni götergiläp, Alyp barýalar. Onuň aşygy men dogalym bäri. Men onuň aklyna,mährine aşyk Görmedik görgim ýok onuň ugrunda Moskwadan ugrap,Berline aşyp, Men onuň namysyn gorap sakladym, Goradym men ony otdan ýalyndan. Käte ol meniň golumdan çekdi, Derýalar hem seniň teniň dälmidir? Goradym men ony gülleden okadan, Oňa degjek oka bagrymy tutdum. Bagrymdan geçensoň sogrup aldym-da, “Indi ýygnaý!” diýip öňüne atdym. Olam ýylgyrdy-da,ýygnady oky, Dört ýylda ýygnandy şeýle bir köp ok. Ol diýdi: “Bulary eredäýseň sen, Milýon çekiç,milýon traktor çykjak”. ...Okuň sesi ýatdy,men öýe gaýdtym, Oklardan ýasandym müň milýon orak Ýene-de ýasandym müň milýon çekiç, Soň sährany söküp,çöllere çykyp, Çöllerden ugradym daglara tarap. Perhat Şirin diýip dag ýaran bolsa Menem onuň üçin daglary ýardym Emma diňe ýaryp oňaýmadym men, Men dagy owratdym, Gum bilen gardym. Onsoň men olardan kerpiç ýasadym Kerpiçlerden bolsa jaý gurdum gat gat. Diýdim:” Mähribanym,dynjyň al indi, Gündiziň parahat!Gijäň rahat!” Şondan bäri ony besläp ýörün men, Ynha şu günlerem şol besläp ýörşüm... ...Emma bir ýerlerde däri ysy bar, Ýene bir ýerlerde ereýär gurşun. Ýene ol gözele wehim abanýar , yene mahal mahal howsalaly men. “Meniň Ýerjemalym parahat bolsun!” Diýip, garşylaýan her bir ýyly men. Bagrym badaşykly ol gözel bile, Ol bolmasa—men ýok, Men bolmasam ol. Eziz Ýerjemalym—mähriban Ýerim Ýene aşygyňdan şeýle Kasam al: Sen bir zady gömmeklige ynansaň— Men ol zady göwräm bilen gömerin. Sen bir zady dymmaklyga ynansaň-- Agzym,burnum,hamym bile dymaryn Seni gorap ýörkäm sataşsa bir ot, Men ol oda göwräm bilen uraryn. Ot meni ýandyrmaz.Ýandyraýsa-da, Ot içinde baýdak bolup duraryn. Ýykylman durayn.Lowlar duraryn Birden öläýsem-de ýetip ajalym, Meniň Senden gaçyp gitjek ýerim ýok— Ýene ýatjak ýerim mele gujagyň.

Köneler, Fransuz tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir