Bir adam tebibiň yanyna gelip, içiniň agyrýandygyny aýdypdyr.
Tebip ondan:
- Näme iydiň? - diýip sorapdyr.
Ol adam:
- Ýanan çörekden başga iýen zadym yok diýipdir.
Soň tebip oňa göz dermanyny berende, ol adam:
- Meniň gözüm däl-de, içim agyrýar ahyryn diýipdir. Soň tebip oňa şeýle jogap beripdir:
- Bu dermany indikide näme iýýäniňi görmek üçin berýän diýipdir!

"Türkmen Gündogary" gazeti

Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir