Aýak:
Ir säherden başlap agşama çenli,
Eýäm egnime edýärin hopba.
Azajyk dynç alýan aralygynda,
Üýtgeşik gep tapsa, Delräp zat tapsa.
Ol bolmasa elmydama ýolma men,
Günüm kynrak, şeýleräjik halda men.

Gulak:
Eýýämiň kellesi uçar guş bolsa,
Mendirin ol guşuñ goşa ganaty.
Soñky habarlaryñ kabulhanasy,
Agzalar içinde tarhandyryn men,
Ýele göwsün geren ýetkendirin men.

Burun:
Yza galyp ýörseñ gowy görmezler,
Onsañ haçan görseñ, gürrüñ sen, gep sen.
Bir duran ýerimde duramok hergiz,
Nirä barsam sokulýaryn iş tapsam.

Dil:
Otuz ikiñ añyrsydyr mekanym,
Göräýmäge buky ýerde öýüm bar.
Şonda-da ýetmeýän ýerim ýok meniñ,
Göz degmesin, gulaç ýarym boýum bar.

Ýüz
Dat meniñ günüme indi boljak däl,
Başym alyp gidäýmesem tokaýa.
Öňler şöhle saçýan güler ýüzdüm men,
Indi dönüp galdym galyñ çokaýa.

Halyl Kulyýew
1977

Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 month ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir