Bir oglan gonamçylygyň deňinden geçmäge ýaýdanyp durka, seretse bir ýaşuly gelýän eken. Ol oglan ýaşulydan özüne ýoldaş bolmagyny haýyş edýär. Ýaňky oglan haýyşny kabul eden ýaşuly bilen gidip baryşlaryna, ýaşuly oňa herhili anekdotlar aýdyp berýärmiş. Oglan;

– “Ýaşuly sen-ä ýaman şadyýan ýaşuly ekeniň” diýse, ýaşuly hem;

– “Wah oglum, sen meni dirikäm gören bolsadyň…”

***

– Öňräk mekdebimizde zähmet mugallymymyz bilen bedenterbiýe mugallymymyz uruşdy.

– Ýeri onsoň? Kim basdy?

– Elbetde, zähmet mugallym! Karete-de karatedir welin, çekijem çekiçdä!

Edebiýat, 12 tarapyndan 1 month ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir