Gmail (Google e-mail) Google -yň mugt web poçta hyzmatydyr.Gmail ilkinji gezek 2004-nji ýylda ýapyk beta görnüşinde durmuşa girizildi we diňe çagyryş boýunça ulanylyp boljak ýagdaýda dowam etdi .2007-nji ýylda bolsa Gmail beta-dan doly aýrylyp hemme internet ulanyjylaryň ulanyp biljek şekilde täzeden döredildi .
Google -yň e-poçta we hasabyňy dogrylama hyzmaty bolan Gmail hasabyna eýe bolup diňe bir poçta gutusyna däl başgada Google -yň beýleki hyzmatlaryndan hem peýdalanmana başlap bilersiňiz .
Hormatly okyjylar ! Indiki mowzugymyzda Gmail -den nädip e-poçta açmagyny giňişleýin düşündireris.Nesip bolsa .

Çeşme: tm-internet.jimdofree.com

Tehnologiýa, Gerceknazar tarapyndan 2 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir