Forumlarda köplenç köp adam USB fleş diskini nädip saýlamalydygyny we haýsy parametrlere üns bermelidigini soraýar, şonuň üçin satyn alnan USB-disk uzak wagtlap dowam eder we uly multimediýa maglumatlary gysga wagtda alyş-çalyş eder. Bilşiňiz ýaly, bu dünýäde hiç zat kämil däl, ýöne dogry saýlamak üçin üstünde durmaly tehniki nokatlar bar. USB diskleriniň köp görnüşinde adamlar köplenç ýitirilýär we gündelik ulanmak üçin haýsy USB fleş diskini ulanmalydygyny bilenoklar.

Düzgün bolşy ýaly, dükanda tejribesiz alyjylar ünsüni USB sürüjisiniň häzirki zaman dizaýnyna we ululygyna gönükdirýärler we interfeýs ýaly tehniki aýratynlyklara seýrek seredýärler, tizligi okaýarlar we maglumatlary ýazýarlar. Thehli esasy nokatlary seljereris we haýsy fleş diskiň maglumatlary saklamalydygyny kesgitläris.

Fleş disk öndürijileri.

Haýsy maglumat öndürijilerini tapyp bilmersiňiz we olaryň hersiniň öz janköýeri bar. Şahsy tarapdan Adata we Kingston ýaly öndürijiler meniň ynamymyma mynasyp. Bu kompaniýalaryň ikisi-de uzak wagtlap USB fleş diskleriniň ygtybarly öndürijisi hökmünde özüni tanadýarlar. Resmi web sahypasynda Adata kompaniýasy çalt fleş diskler üçin okamagyň we ýazmagyň tizligi barada maglumatlary çap edýär.

Kingston, sürüjileriniň tizligini aýdyň görkezýän köpçülige açyk DTFamily_RU.pdf resminamasyny hödürleýär. Iň soňky fleş disk ösüşlerini beýan edýän resminama wagtal-wagtal täzelenýär.

Elbetde, Apacer, Silicon Power, Corsair, Transcend, TeamGroup, Sandisk, Lexar ýaly beýleki mynasyp öndürijiler bar. Her alyjynyň öz ýolbaşçylary bar, ýöne diňe marka bil baglap, maňa ähmiýeti ýok ýaly. Bu ýa-da beýleki önüm öndürijileriň köp ýyllap işläp bilýän ýa-da iň amatsyz pursatda şowsuz bolup biljek ýokary hilli ýa-da pes hilli önümleri bar.

Seriýa baglylykda okalýan ýa-da ýazylýan tizlik gaty üýtgäp biler. Theöne şol bir wagtyň özünde, wagt synagyndan geçen kompaniýalar sarp edijä dogruçyl garaýyşlary we daşaýjynyň uzak wagtlap işlemeginiň ähtimallygynyň uly bölegi sebäpli ynama mynasyp.

Käbirleri hytaý galplyklaryndan zeýrenýärler, arzan komponentler we pes hilli lehimler sebäpli çalt şowsuz bolýarlar. Hakykatdanam, asman jübütleriniň atlary ýazylan markalaryň galplyklary bizi lapykeç edýär, ýöne adalatly ýagdaýda gaty ýokary hilli önümleriň bardygyny aýtmak gerek. Chineseokary hilli hytaý fleş diskleri henizem seýrek bolansoň, sizi özüne çeken meşhur marka ileri tutmak has gowudyr.

Fleş diskiň iň amatly mukdary.

Adatça, ýadyň taýaklarynyň mukdary her modeliň gaplanyşynda ýa-da gapagynda görkezilýär. Adatça bu meselede adamlar näçe gowy bolsa, şonça-da gowy düşünýärler, ýöne ykdysadyýet nukdaýnazaryndan bu usul hemişe möhüm däl. Superagny, hakykatdanam aşa herekete mätäç bolsaňyz, köp mukdarda maglumat saklanyşy we maliýe serişdeleri sizi hiç hili çäklendirmeýär, näme üçin beýle etmeli däl, ýöne ululygyna we göwrümine gyssagly zerurlyk ýok bolsa we iň bolmanda bir zady tygşytlamak isleseňiz, fleş diskini konstruktiw saýlamak has gowudyr ýa-da daşarky gaty diski gözläň.

Mysal üçin, 128 Gb (Gigabaýt) kuwwatly fleş disk, bahasy 1 TB (Terabaýt) bolan daşarky gaty disk bilen bahasy bilen deňeşdirilýär. Elbetde, bu enjamlaryň işleýiş prinsipi başga, ýöne ferromagnit material gatlagy bilen örtülen alýumin ýa-da aýna plitalar bilen disk satyn almak islemeýän bolsaňyz we maliýe serişdelerini basmasaňyz, gymmat SDD disklerine seredip bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, size USB fleş disk gerek bolsa, meniň islegime görä, ses mukdaryna takmynan şular ýaly bölünip bilner:

4-den 16 Gb-a çenli, kiçi, ýöne arzan; 16-dan 64 Gb-a çenli, has pes hilli we amatly bahada; 128 Gb-dan, belli bir maksat bilen, aşa bahadan.

Ine, fleş diskleriň birleşmesi :). Meniň pikirimçe, fleş diskiň iň amatly göwrümi maksatlaryndan gelmelidir, ýöne ... Şeýle bolup, uly göwrümli fleş diskler çişirilen bahadan satylýar we täze göwrümli ilkinji partiýalar üçin hemişe aklanylmaýar. Öndürijiler biri-biri bilen bäsleşýärler we bazara çalt çykmak üçin ilkinji bolup öz modellerini ýerliksiz synap görýärler we satuwa “çig” iberýärler.

Fleş diskleri okamagyň we ýazmagyň tizligi.

Memoryadyň ululygyndan tapawutlylykda, USB fleş diskiniň ýokary tizlikli mümkinçilikleri gaplamada köplenç görkezilmeýär we şoňa görä-de, satyn almaga baha bermek hemişe mümkin däl. Emma käbir ak ýürekli öndürijiler henizem şeýle maglumatlary berýärler. Adatça, fleş kartalaryň gaplanyşynda tizlik aýratynlyklary (fleş ýadyň işleýiş prinsipi şu ýerde düşündirilýär) we USB-fleş diskler (iş prinsipi we bu ýerde USB fleş diskiniň dizaýny barada okaň) ýörite baha 200x derejeli, bu ýerde x = 200 Kb / s. Thisagny, bu mysaldaky tizlik 30 MB / s bolar.

Reýting / köpeldiji (X) Tizlik (MB / s) SDHC6x0.9n / a13x2.0226x4,0432x4,8540x6,0666x10,010100x15,015133x20,020150x22,522200x30,030266x40,040300x45,045600x

Munuň okamak tizligine degişlidigini aýtmak gerek, ýazuw tizligi adatça görkezilmeýär we hakykatdanam diňe ýörite synagdan soň bilip bilersiňiz. Köplenç arzan fleş diskiň ýazuw tizligi okamak tizliginiň ýarysyna deňdir. Bu gaty möhüm tapawut.

Dürli öndürijilerden we dürli göwrümli USB-fleş diskleriň synag netijelerini görüp boljak ajaýyp sahypa bar. Mundan başga-da, soňky synag edilen fleş diskleriň netijelerini berýär. Bu maglumatlar aýrylyp bilinýän fleş diskler dünýäsine geçmäge kömek eder diýip pikir edýärin. Umuman aýdanyňda, fleş diskiň tizlik aýratynlyklary gurnalan fleş ýadyna we dolandyryjysyna bagly, ýöne ortaça ulanyjy üçin bu maglumatlary tapmak indi mümkin däl ýa-da kyn.

Gynansagam, arzan fleş disklerde yglan edilen tizlik aýratynlyklary hiliniň pesligi sebäpli hakykata laýyk gelmeýär, ýöne gymmat bahaly ýokary tizlikli komponentlerde islendik zady ýapyp bilýär. Şeýle-de bolsa, has arzan MLC-de TLC ýa-da TLC-DDR ýady ulanylýar we ýokary tizlikli MLC-den başga DDR-MLC ýa-da SLC ýady ulanylýar. USB 3.0 fleş diskleriniň USB 2.0 bilen yza gabat gelýändigi geň däldir, ýöne USB 3.0 porty bilen ulananyňyzda uly we ýady köp talap edýän faýllary görkezilen tizlikde göçürip biljekdigiňizi ýadyňyzdan çykarmaly dälsiňiz.

Mysal üçin, 260 MB / s çenli okamak we 240 MB / s çenli ýazmak tizligini üpjün edýän ýokary öndürijilikli disk, 1000 suraty ýa-da doly göwrümli filmi sekuntda göçürmäge mümkinçilik berýär.

Goşmaça fleş disk aýratynlyklary.

Fleş diskiň goşmaça funksiýalary, bir tarapdan, marketing hereketi, beýleki tarapdan peýdaly “hoşniýetliler”. Goşmaça programma üpjünçiligi ýok. Mysal üçin, barmak yzlary baradaky maglumatlara (biometrika diýilýär) girmek, maglumat saklanyşynyň dykyzlygyny ýokarlandyrmak üçin maglumatlary gysmak, parol bilen gorag meýdançasyny döretmek üçin programma we ş.m. Häzirki wagtda öndürijileriň köpüsi beýnini gizlinligi saklamak we sarp edijiler üçin durmuşy aňsatlaşdyrmak üçin döredilen dürli görnüşli programma üpjünçiligi bilen üpjün edýär.

Bu programma üpjünçiliginiň çipleriniň köpüsi köplenç hiç hili peýda getirmeýär, tersine, fleş disk bilen işi çylşyrymlaşdyrýar. Aslynda, peýdaly we zerur programma üpjünçiligi seýrek tapylýar. Packageygy-ýygydan mahabat kampaniýasy üçin zerur we peýdaly programma üpjünçiligi barada bukjadaky bu geljegi uly ýazgylaryň hemmesi. Bu goşmaça wariantlaryň hemmesi üçin pul tölemeli bolarsyňyz, şonuň üçin bu dürli görnüşlerden hakykatdanam nämä mätäçdigiňizi özüňiz kesgitläň.

Fleş diskiň göwrümi bilen kesgitlenýär.

Kazyýet saýlamakda çylşyrymly zat ýok ýaly, ýöne käbir nokatlary göz öňünde tutmaly. USB birikdirijileriniň birnäçe esasy görnüşi bar:

açyk birleşdiriji (gorag ýok) - bu birleşdiriji görnüş, adatça iň kiçi fleş disklerde bolýar. Elbetde, ýanyňyz bilen kiçijik sürüjini götermek gaty amatly, ýöne birleşdirijiniň kontakt plastinkasynda gorag ýoklugy sebäpli, sürüjiniň wagtyndan öň işlemezligine sebäp bolup biljek çyzgylar peýda bolup biler. Aýyrylýan gapak bilen, birleşdirijini goramagyň iň meşhur we amaly görnüşi. Kepkalar rezinden, plastmassadan ýasalýar ... Kauçuk ulanmak, gapagy gulpsyz düzetmäge we birleşdirijini çyglylykdan we tozandan has gowy goramaga mümkinçilik berýär. Şapkanyň ýitip biljekdigine garamazdan, bu fleş diskiň birleşdirijisini fiziki täsirlerden iň oňat goragdyr. Garaşma - dizaýn, daşardan berkidilen we gapdaldan aýlanyp bilýän ýaşaýyş jaýyndan we ýaýdan ybarat bolup, USB birikdirijisini belli bir ýagdaýda ýapmaga mümkinçilik berýär. Bu dizaýnyň daşarky faktorlardan gaty pes goragy bar we üstesine-de, ýaý gaty ygtybarly däl. Slaýder - işiň bu guramasy bilen birleşdiriji içerde gizlenýär we göçme açar bilen ol ýerden aýrylýar. Adetmezçiligi, birleşdirijini uzaldylan ýagdaýda saklaýan berkitme döwüp biler we döwülen fiziki funksiýasy bolan sürüjini ulanmak gaty kyn. Mundan başga-da, birleşdiriji gapda gizlense-de, tozan we çyglylykdan ýeterlik gorag ýok, sebäbi aragatnaşyklar açyklygyna galýar.

Fleş disk üçin gap metaldan we plastmassadan ýasalýar we käte rezin görnüşindäki daşarky täsirlerden goramak ulgamy ulanylýar. Kauçuk bedeniň berkligi sebäpli çyglylyk we tozan içeri girmeýär.

Käwagt korpusyň özi sürüjiniň içki böleklerini diňe tozan we çyglylykdan däl, eýsem aşa zarbalardan goramak üçin rezinden ýasalýar. Şeýle ýagdaýlaryň döwük synagyna garşy durmaýandygyny aýtmak gerek. Şeýle rezin gorag ulgamynyň berk bedene esaslanmagy islenýär. Muňa garamazdan, USB fleş diskiňizi suwa ýa-da birneme beýiklikden taşlasaňyz, şeýle gorag möhüm maglumatlary tygşytlap biler. Theeri gelende aýtsak, käwagt ulanmagyň ýagdaý görkezijisi fleş diskde gurulýar.

Netijeleriň ýerine. Neşiriň soňky bölüminde USB diskini saýlamak üçin käbir esasy maslahatlar we maslahatlar bererin. Fleş disk satyn almazdan ozal, wezipeleriňizi aňsatlyk bilen ýerine ýetirmek we käwagt wagt tygşytlamak üçin haýsy tehniki aýratynlyklaryň bolmalydygyny öňünden kesgitläň. Hisagny, onuň tizligi we kuwwaty näme bolmaly. Şübheli öndürijileriň USB disklerini (açar zynjyr görnüşindäki esbaplar) satyn alyp we satyn almajak markaňyzy saýlaň.

Kompaniýanyň resmi web sahypasyndaky spesifikasiýa serediň we ondan fleş disk saýlap alyň. Zerur parametrleri bolan birnäçe modeli saýlamak we beýleki öndürijileriň web sahypasyndaky bahada şuňa meňzeş fleş diskler bilen deňeşdirmek maslahat berilýär. Bu çemeleşme, belli bir mukdarda pul satyn almazdan we tygşytlamazdan ozal parametrleri we goşmaça funksiýalary dogry kesgitlemäge kömek eder.

Makalany doldurjak bir zadyňyz bar bolsa ýa-da fleş disk saýlamakda bahasyna ýetip bolmajak tejribäňizi paýlaşmak isleseňiz, teswir bermäge çagyrýarys.

Çeşmesi:https://hobbyits.com/kak-vybrat-fleshku-s-vysokoj-skorostyu-i-nadezhnoj-pamyatyu/amp/

Tehnologiýa, bank tarapyndan 4 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir