Men bilyan, sizin hemmaniz shu soygi temasyndan bizar bolansynyz. Menem soygi barada yazmajak bolyan...bu tema edil soygi barada dalde, iki soyushyan adamyn aragatnashygy barada, yagny biraz psihologiya tayindan seredilishi... ine diyeli, iki adam tanyshyar, birek-biregi halayar, birek-biregi bilen bolmak isleyar, onson soyuship bashlayarlar. tanyshanson hemme zat gul yaly bolyar, yagny shol aragatnashygyn bashy. sebabi birini soydum, tapdym diyip begenip asmanda uchyan. yone son hakyky durmusha dolanyp gelenson, asmandan gupurdap gaytyan. Sebabi, soyuship bashlanson, hindi kinolardaky yaly hemme zat gul-ala-gulluk bolanok, hokman kichijek urushlar, sogushler chykyar.
Name uchin? sebabi, biz birini halasakda, biz ol adamyn doly harakterini owrenip yetishemizok, ol adama name yarap namanin yaramayanyny bilemizok, onson aragatnashyk dowam etdigiche biz biri-birimizi owrenyas...psiholog bolsan, adamyn harakterini derrew 1-2 gundede owrenip bolar, hatda 5 minutdada owrenip bolar...emma biz barde psiholog pasient bolamyzokda, oz soyyan adamymyza dushunjek bolyas, ol bir uytgeshik zat. sheydip onson, oz soyyan adamymyza dushunjek bolup bizde problemalar chykyp bashlayar. yagny soyyanin gabanjan bolsa, senem onun gabanjanlyk derejesini bilmeli, owrenmeli, shonun geljekde gahary gelmez yaly owrensen gowy. eger ol oglan yada gyz, sizin pylany hasiyetinizi yada bolushynyzy halamasa, onam bilsen gowy, shol negativ zadynyzy shona gorkezmez yaly. menin pikirimche, aragatnashygyn esasanam 1-nji ayinda, 3-nji ayinda we 6-njy ayinda uly urushlar turup bilyar. ozem ol urushlar, dushunishmezlikden bolup bilyar. yagny 2 adam biri-birinin gaharyny bilneshlin getirman, (belki bilneshlin getiryanlerem bardyr) sadaja biri-birinin harakterini entegem owrenip yoren, doly dushunmeyanligi uchin bolyar we shol 6 ayin ichinde, aragatnashygyn bolunmage uly shansy bar eger elbetde, 2 adamyn biri shol aragatnashyga has hem uly goshandyny goshmasa yada sabyrly bolmasa. biri bilen halashmak ucin, yada onun bilen yashashmak ucin hokman sabyr gerek, bagyshlamak gerek (esasanam oglanlar sabyrly bolmaly, gyz mashgala bilen kynyrak bolyar yashashmak) sabyryn yetmese yada bagyshlap bilmesen, onda oz yanyna gujuk alay, shol kan sabyryny soramaz. onsonam, eger birini hakykatdanam soyyan bolsan, halayan bolsan, sabyr kasani biraz ulaltsanam bolyar, yagny sabyryny uzagrak wagta chek. ay bulam bolmadow diyip tashlasan, onda butin omur ondan ona bokup yorersin. adamlar biri-birinin gownune degyarler elbetde, kawagtlar sheyle emosionalniy bolyan, hemme zada, hatda shu soyushyaninede surup gel diyesin gelyar, yone ol sadaja bir samsyklyk bolar, sebabi kosheshenson, name ucin men sheytdimkam diyyan. shonun ucin gaharly wagtynyz kosheshmeli, 1 hepdelap kosheshyan bolsanyzam kosheshmeli, son onson, urushyn sebabini gurrundeshlik etmeli oz yaryn bilen. gaharly wagtynyz hic zat sogunmejek bolun, yada agyr soz diymejek bolun, sebabi bashga adamynam kalbynda galyar oz sozler, onson yagday has hem agyrlashyar. ona derek, gaty gaharly wagtynyz, shol adamdan dashda durun, dasha gidin, telefonunyzy ochurin, oyunizden gidin, garaz shu koshesheyinchaniz yzynyza gelman, unsunizi boljek bolun. kosheshenson welin, aydyshym yaly, kellan has gowy ishleyar. aragatnashykda bolyan urush, sogush dunyade in bir yigrenji zat, edil menin ucina sheyle...sheyle bir urushmagy sogushmegi yigrenyan. aramyzy derrew sazlamak isleyan. aragatnashygymyzyn onki yaly bolmasyna chalyshyp, men hatda yarymyn onunde boyun hem egyan, yallakylamaly bolsa yallakylayan, yaranmaly bolsa yaranjak bolyan, sebabi aragatnashygy saklap biljek adam bolmaly we menem sabyrymy uzaga gidirjek bolyan. Men gyzma, ketjal, gaharym erbet gelyar, ajy-ajy sozler diyip bilyan, gordost-im uly, hich otunch soramayan, garaz erbet gaharly bolup bilyan...posuda dowyanlerden diyip bilayin...yone bu durmushda biraz yashap bir zada dushundim, posuda gymmat we gyzyp urushanyn hich aragatnashyga peydasy degenok. sheylelikdede, sabyrly bolmagy yuregime duwdum we indi halki aydyshym yaly, boyun egjek bolyan, yaranjak bolyan, aragatnashygy saklajak bolyan. gaty kyn elbetde, sebabi menin gordost-ima zeper yetyar, ondada soyyan adamym ucin shu gordost-imi we upryamstvo-my yok etmagede tayyar. umuman gurlande, shol urush sogushler aragatnashyk wagty, yagny soyushen wagtynyz yuze chyksa gowy zat, biri-birinizi owrenmage shans beryar. eger oylenip yada durmusha chykyp shu zatlardan gechsen, onda has agyr bolyarmyka diyyan, sebabi son ozune diyyan, mena yalnysh biri bilen durmush gurupdyryn diyip bilyan. shonun ucin, urushjak bolsanyzam, biri-birinizi owrenjek bolsanyzam, soyushen wagtynyz owrenip dynsanyz gowy bolar, durmusha yoluna shubhesiz yorariniz yaly yada birek-birege den gelmeyaninize goz yetireriniz yaly. yone urushman yashap bilseniza, ona geljek zat yok. urushmalyn adamlar, biri-birimizi bagyshlalyn...soyenini bagyshlap bilmesen, ondanam bir soygi bolarmy?! uzagrak boldy, bagyshlarsynyzda...shuwagt menem urshup ichim yanyp oturanlardan kosheshmek ucin shuny yazdym.

Meni Bagyşla Mehribanym
Hemme doslarymyñ ýanynda aýdýan Men Seni Söýýän

Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir