hytaý ýazyjysy

Adamy söýmek üçin uzak wagt gerek, emma ony ýigrenmek üçin, belki, wagt hem gerek däldir. Şol sebäpli söýginiň ýigrenje ýazan ýagdaýyna tersleşik diýilýär, ol bolsa sähelçe, göz açyp-ýumasy salymda bolup geçýär.

Adamy gowy görmek ýeňil-ýelpaý iş däl, emma şol söýginiň synmagyna birje pursat ýeterlik, adamy ýigrenmek aňsat, emma şol ýigrençden saplanmak üçin juda köp wagt gerek.

Söýgi ruhdan düşürip, erkiňi elden giderip bilýär, ýigrenjem şeýle.

Söýgi täze güýç berip, gujruňy artdyrýar, ýigrenjem şeýle.

Söýgi akyl-huşuňdan azaşdyryp bilýär, ýigrenjem şeýle.

Söýgi ýüzüňi gyzardyp, sussuňy basyp bilýär, ýigrenjem şeýle.

Söýgi bilen ýigrenjiň häsiýeti meňzeş dälem bolsa, olaryň özeni birdir, gyzgyn söýgä eýe bolan adamyň, köplenç, ýigrenjem bijaý gazaplydyr.

Ýigrenç tikenleri, aglaba, söýgi çölünde bitýär, ynsanyýete bolan söýgi bolsa, lotos güli ýaly, ýigrenjiň laýyny böwsüp çykmalydyr.

Adamlaryň zandyndan söýgüdir ýigrenji bütinleý aýyrmak asla mümkin däldir. Söýgini yhlas bilen, edil säherler gözüň düşen kölüň tekizden dury ýüzi ýaly, ýigrenji bolsa edil öýlän öwüsýän pessaýja şemal ýaly, özüň üçin aýyl-saýyl etmek gerek.

Hytaý dilinden terjime eden

Aýlar Şihlyýewa

Bilim, 12 tarapyndan 3 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir