- Men-ä, käbäm, Hatam taý janyň ýogalanyny il-günden gizläp, onuň sahylyk ýörelgesini dowam etdirjekdirin.
- Be, şeý diýsene?! Ýöne, oglum, bir zat, sen onuň aradan çykanyny jemagatdan ýaşyryp bilersiň. Oňa ynanýan. Emma Hatam janyň eli açyklyk kesbini welin, her zat etseňem, bilmejekdigiňi aýnyhata aňýan.
- Nädip aňýaň?
- Sebäbi sen iňňäbäbekkäň gujagyma gysyp, emdirip ugramda bir çagajyk golaýyma geläýse, ol agzyňdakyny kakyp barýan ýaly, elden-aýakdan çykyşyňa, çyňsap başlardyň.
Hatam janym bolsa... Wah, oňa taý gelibiljek ýokdur-la! Ol ilki başga bir bäbejigi elimde bökjedip göwsümi bermesem, goltugyma-da gelmezdi, emmesinem almazdy.

Edebiýat, 12 tarapyndan 9 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir