Russiýa Federasiýasynyň Saha Respublikasynyň Nýurba şäherindäki “Alrosa” kompaniýasynyň gymmatly daşlary gaýtadan işleýän desgasynda ýüze çykarylan almazyň içindäki boşlukda ýene bir almaz bölegi bar. Bilermenler häzire çenli beýle ýagdaýyň duşmandygyny belleýärler. Onuň üýtgeşik gurluşy sebäpli gymmat bahaly daşa “Matruşka” diýlip at berildi. Bilermenler ilki içki almazyň emele gelendigini, soňra daşky gatlagynyň dörändigini çaklaýarlar.

Täzelikler, 12 tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir