Gulum diysem solup gidersin.
Gushum diysem uchyp gidersin.
Ayym diysem yitip gidersin.
Aklym diysem yatdan cykarsyn. Janym diysem cuyrap gidersin gabrymda. Goy men seni ruhym bilen soyeyin, olenimden son bedenim cuyrar, ruhym bolsa Allah(c.c)'ya amanat bolar, goy soygim olenimden son hem yashasyn... Men seni soyyan Jennet, nirelerde sen... (agysy ejizlikden dal, soyguden yanyp, gozinin yashyny supurip oturan yigit...)
Asmanda nurly aýym, zeminde sensiñ meñ taýym bagtdan berlen paýym gara gözli .....
Belki ýaprak bolaryn seniň üçin güýzde gurap giderin,isleseň her baharda iň owadan gül bolup seniň üçin açylaryn.Belki güneşiň bolup ýüregiňe nur saçaryn, diňe seniň üçin ýanaryn,isleseň bir gije ýalňyzlykda sessizje gaýan ýyldyzyň bolaryn.Belki ýagmyr bolaryn, ejizläňde üstüňe ýagyp göz ýaşyňy süpürerin.Men sadaja seni söýerin,Gijäniň gündizi, balygyň suwy, guşlaryň asmany söýüşi ýaly söýerin.Her gezek seni ýatlanymda gyýylsada ýüregim,Ykbalyň kejine gidip ýene seni söýerin.Ölerin belki, sensiz geçen her sagatda solaryn.Birgün unudaýsada seni bu dünýäde herkim,Bir hakykady unudaýma perizat, men seni ölinçäm söýerin.
Bir näzini çekdirýän gyza ashyk ýigidiñ içi ýanyp aýdan sözleri:
-Agyz asmandan ýöräp ýörmede kä wagyt ýerdenem ýöräý.

Kuyseýän mahriñi,küyseýän senin mylayymja gülki sesini,küyseyan seni ýalnyzlykda nädip ýeneýin bu gaýgy gamy

Aglama diñe sen aglama,du$u$duk bu gün ýoluñ uzak aýralyga,sensiz ýa$amaga öwren$ip bilmerin,näçe ýyl aýrylsagam göresim geler,men gitsemem ýanyñda bolar söýgim,ruhym b.n geler saña bolan duýgym,aýrylmak islämok,dü$ün ýazgyt $eýle,dü$ün ömür boýy sen b.n bolasym gelýär,otyryp aglaýan otagyñ burçunda,kynçylyklar köp gördüm bu durmu$da,aýralyga tarap ysgyn ýok ayagymda,näme edeýin peýda ýok aglanymdan,gijäniñ ýarynda ýeke gezýän köçelerde,menem küýseýän a$yklary görenimde.

Gara gozlerini sovdugim dilber,
Men gozel gormedim senden zyyada ,
Bilmedim huyrmi sen ? Gokden indinmi ?
Bu gun senin keshbin duynden zyyada

saña iñ köp mätäç boldugym, $u wagt gel! ýa$amak bolsañam gel, ölmek bolsañam gel!

Bu ýetilmejek söýgümize nokat goýma! saña gujagymy dolduryp otur getirdim, gülüm:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Hemi$e "meni hiç kim söýenok" diýýärdiñ. edil häzir usullyk bilen ýüregiñe girip "men!" diýsem bolarmy?

Allatagalla güýji erkege, gözelligi zenana beripdir. haýran galaýmaly, her zada hötde gelen güýç gözellikden ýeñilip dur-la?!!!

Dostlar çeşme: Ogurlyk ha ha

Edebiýat, 12 tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir