Biri güjügüni satýar. Alyjy soraýar:

– Sagdyn güjükmi?

– Sagdyn.

– Akyllymy?

– Akylly.

– Eýesine wepalymy?

– Öte wepaly, men muny bäşinji gezek satýan.

***

– Kaka, oglanlaryň hemmesi maňa samsyk diýýär.

– Oglum, nädip senden çmo bolsun. Ine, seret, kastýumyňy jalbaryňa dykypsyň, jalbaryňy jorabyňa dykypsyň. Jorap bilenem sandali geýipsiň. Owadanlaý sen….

***

Är-aýal maşynda sögüşüp barýalar. Köçäniň gyrasyna doňuzlary gören adamsy:

– Seret, seniň garyndaşlaryň.

Aýaly:-Howa, dogry aýdýaň bular meniň gaýynlarym.

***

Edebiýat, 12 tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir