Kosmonawt Oleg Kononenko “Türkmenistanyň Gahrymany” diýen hormatly at dakyldy


Şu gün – 25-nji sentýabrda Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylyk etmeginde Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisi geçirildi.

Mejlsiň dowamynda Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken Permanyna laýyklykda, Türkmenistanda doglan Russiýanyň raýaty Oleg Kononenkow “Türkmenistanyň Gahrymany” diýen hormatly at dakyldy we “Altyn Aý” – aýratyn tapawutlandyryş medaly bilen sylaglandy.

Kosmonawt O.Kononenko 4 gezek kosmosa uçdy. 737 gün kosmos stansiýasynda boldy. Bu bolsa häzirki wagta çenli ilkinji gezek iň uzak wagtlap kosmosda bolmak diýmekdir.

Edebiýat, 12 tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir