Meşhur Türkmen Serkerdeleriniñ aýdanlaryndan

Är sözi äre diýiler.

***

Ýigidiñ bakyşy gorkagyñ gylyjyndan kesgir bolmalydyr.

* * *

Hak üçin hakdan gaýry ýola düşmeris.

***

Ýylana gapynyñ bary-ýogy des deñ.

***

Müñ derdim bar, dermany güýjümde, güýjümem imanymda.

***

Bir syry gorap bilmedik, hiç kimsäni gorap bilmez.

***

Ömrümde zenana el galdyrmadym. Ýaradan meni ol utanja rowa görmesin.

***

Wagt ähli zadyñ dermanydyr, Ýalñyşlary-da görkezer, dogrulary-da.

***

Adalat pyşdyl ýalydyr, barjak ýerine ir-u-giç barar.

***

Ýaralarym meniñ hormat nyşanymdyr.

***

Arslan gapana düşse, şagallar dişini çarhlarmyş.

***
Mermer ýonulmasa, ynsan ýalñyşmasa kämilleşmez.

(Ärtogrul Gazy)
_________________________________

Söweşi halaýaryn, çünki soñunda ýeñiş bar.

***

Size şeýle bir Watan tutdym, ol ebedilik siziñki boljakdyr.

***

Bütin obalara, şäherlere jar çekiñ! Goý, meniñ halkym habarly bolsun,eger Çagry beg ogly Soltan Alp Arslan bu söweşde ýeñlip, halkynyñ ar-namysyny gorap bilmese, ýaşaýyş onuñ özüne-de merk bolsun!

***

Soltan Alp Arslan 27 müñ leşgeri bilen Wizantiýa topraklaryna gireninde, nökerleriniñ biri howsala düşüp: ''Soltanym, 300 müñ adamlyk agyr goşun bize tarap gelýär'' diýýär. Soltan Alp Arslan hiç dowla düşmezden ''Ýok tersine, biz olara tarap barýarys...'' diýipdir.

***

Meniñ ýeñşim esasy zat däl, garşydaşym ýeñilmelidir.

***

Garşydaşyñyza hiç wagt äsgermezçilikli çemeleşmäñ!

***

Ýüzleý maksatlardan ýüzleý netijeler emele geler.

***

Iñ uly ýeñiş öz nebsiñe erk etmekdir. Nebsine erk etmedik ynsanyñ ýagşysy, ilki bilen, öz nebsi bolar.

***

Jan bermekden heder etmeris, ýöne topragymyzdan asla bir garyş ýer bermeris.

***

Duşmanlar diñe bizden gutulmajaklaryna göz ýetirenlerinde, merhemet islärler.


(Alp Arslan)

Bilim, Jeksparro tarapyndan 9 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir