HEKAŸA Allaha ÿer ÿok ulagymyzda!

Bir topar serhoš ÿagdaÿdaky oglanlar öz dostlaryny öÿüne düšürmek üçin ÿola düšmekçi bolyarlar. Olar ugramanka, bir oglanyñ ejesi: "Allah siziñ bilen bolsun" diÿÿär.
Kapyr oglan: " Allaha ulagymyzda ÿer ÿok (haša)!! Eger Allah gaty islese bagajda ÿer bar (haša)!" diyyär. Birnäçe sagatdan oglanyñ ejesine habar gelÿär, ogly ulag heläkçiligine uçraÿar we hiçkim diri galmaÿar.
Emma herkimi geñ galdyran bir waka bolÿar. Ulagyñ bagajy abatdy we hiçhili zeper ÿetmändi. We has geñ galdyran zat hem bagajda bir latok ÿumurtga bardy we ÿumurtgalaryñ hiçisi döwülmändir.
Güÿç kuwwat diñe Rebbimize mahsusdyr! Allah bizi dogry ÿoldan aÿyrmasyn!

Edebiýat, 12 tarapyndan 10 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir