Muhammet el-Bakyr

Patmaýy-Zähradyr anyň enesi,
Zatynda bir zerre ýoktur günäsi,
Humaýun dagydyr ahyr binasy,
Muhammet Bakyra bagyşla bizni.

(Magtymguly Pyragy XVIII asyr)


Muhammet el-Bakyr Medine şäherinde 676-njy ýylda dünýä inipdir. On iki ymamlaryñ bäşinjisi hasaplanylýar. Dördünji ymam Huseýiniñ ogly bolan Aly bin Huseýin (Aly Zeýn el-Abydiniñ) ogludyr. Ejesi ikinji ymam Hasan bin Alynyñ gyzy bolan Fatyma bint Hasan el-Mujtebadyr. Ymamyýet yktydaryna görä hem eje hem-de kaka tarapyndan Yslam dininiñ soñky pygamberi Muhammet aleýhissalam bilen garyndaşlygy bolan ilkinji ymamdyr.
Yslam alymlarynyñ biri bolan Muhammet el-Bakyr beýleki Ehli-Beýte degişli ymamlar ýaly Sünniler tarapyndan söýülen we hormat goýulýan şahsyýetdir.


Taýýarlan: Peşeñ ogly Afrasyýap

Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir