Çykarma ýadyňdan

Ýürekde ýygnan Hoş Habarym bar,
Gulak as, çykarma ýadyňdan!
Daýanara indi Arka-Dagym bar
Zeýrenme, gel-otur gitme ýanymdan!

Şypasyz derdimiň dermany bar!
Tenim janlanar anbar ysyndan!
Ýalňyz gursagymyň awysy bar
Böwsüp çykar böwrümden!

Meni hem ýaradan Biri bar!
Jan beripdir deminden!
Tükenmez ýaşama höwesim bar,
Gaçyp gutulsam ölümden!

Ölümi tirkän günä bar,
Kalbyma giren melgundan,
Günämi ýuwan bigünä bar,
Sowup meni baky ölümden!

Ebedi synmaz Şalyk bar,
Kök urup ýeriň ýüzünden,
Başynda oturan Mesih bar,
Bize paýlap dirilik suwundan!

Edebiýat, 12 tarapyndan 4 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir