Gyz: Köp garaşdyrdynmy ?
Oglan: Yoklay ziyany yok kitap okadym.
Gyz: Alada etmedinmi?
Oglan: Namani?
Gyz: Bir sagat gija galdym şondada meni alada etmedinmi?
Oglan: Aslynda alada etdim.
Gyz: Şondandyrlay arkayn otyryp kitap okanyn.
Oglan: Name etmelidim otyryp dyrnagymy iyeyinmi
Gyz: Telefon etmegem kellane gelmedimi. Yolda mana birzat bolan bolsa name?
Oglan: Hiç zat bolmandyra.
Gyz: Yaman gynançly aytdynla . Bolan bolsa gowy bolardy diyan yaly
Oglan: Nahilay sen. Gija galyan ozun gunakarde men bolyanmy
Gyz: alada etmesen jan etmesen gunakar bolarsynda.
Oglan: Onlera gija galjak adam jan edip habar bererdi
Gyz: Jan etmedigim gowyda bolupdyr. Jan eden bolsam kitap okap otyrkan bimaza etjek ekenima.
Oglan: bah kitap okamadyk bolsam name diyerdin suwag

Edebiýat, 12 tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir