Wiii Yadymada dusenok duyn nam ucin ++++ az diysem duyn gyzlar soygulileri bilen basagaydyra!!!???


Telefonda bir Janičkañ adyna
,, батарея разряжена ,, diyip belledim. Janička her jan edende gelinim telefonu zaryada goyyar ??


Türkmen aýdymçylarynyň aýdymlaryndan netije çykarsañ, türkmen gyzlaryň 90%-i biwepa ?


LINE'da 3 sagat jogaba garaşyp, soňunda
" Hmmm " jogaby almak in nejiss sozdir???


Iki dost suwa düşmäne köle gidýärler, biri eşigini çykarýar welin ennamy durşuna tüý bolup dur.
Dosty:
- Näme? Ejeň ýaşka aýy bilen gezdimaý??????


Bir gyz lentasynda " Ýatanymda ýeke ýatamok ! Ýanymda ýassygym bilen ýorganym hem bar hehe " -diýip ýazypdyr !

Gyw dogan ! Biz ýatamyzda, Telewizory gujagymyza alyp, Palesosy kellämiziñ aşagyna goýup ýatýan ýaly etdiñle. Bizem sen ýaly şolar bilen ýatýas. Bizem ýeke däl


Duyn gyzlar üçin iñ gowy sowgat:

" Abonentiñ telefony öçirlendir ÿa-da ol hyzmat ediš çäginden dašdadyr " ?


Aÿaly:
- Line'ñ parol loginiñi ber, bolmasa men señ bilen aÿrylyšjak?

Äri:
- Ÿok, men saña Login Parolymy bersem biz bary bir aÿrylyšÿas?


Kakasy krosword çözüp otyr, öýdäkilerden bilmeýän soragyny soraýar
- 6 harply söz, K, Ü, N, harplary bar.
- Kündük
- ha wi, bolasy 1 boş ýer galdy diýýänle, pozguçy uzat gyzym.


Owalky çagalar:
- Eje bizi gushlar getirdimi?"

Shuwagtky çagalar:
- Eje bizi internetden skaçat etdiñmi?"..


-Kaka kalendarda 8-mart nämûçin gyzyl bn ýazylýar?
-ol gûn erkekleriñ gany bn ýazylýar oglum...


Yaz pasly geldi.
- dälilerem köpelip başlar. ?

Edebiýat, 12 tarapyndan 1 month ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir