Gämidäki jedel
Gä­mi­le­riň bi­ri­ne ýo­lag­çy hök­mün­de dil­çi aly­mam mün­ýär. Alym he­niz gä­mä münüp-münmänkä, ka­pi­tan­dan dil bi­li­min­den ba­şy­nyň çy­kyp-çyk­ma­ýan­ly­gy­ny so­raýar.
– Dil bi­li­mi ba­ra­da­ky ki­tap­la­ry oka­ma­dym, bu yl­myň syr­la­ryn­dan hem ba­şym çy­ka­nok – di­ýip ka­pi­tan jo­gap be­rýär.
– Go­wy däl – di­ýip, alym aý­dýar.
– Siz öm­rü­ňi­ziň deň ýa­ry­ny boş ge­çir­dim di­ýip, ha­sap edä­ýiň.
Gä­mi ýü­zü­şi­ni do­wam et­dir­ýär, bir­de­nem apy-tu­pa­na se­ze­war bol­ýar.
– Gör­ýän we­lin, gä­mi­mi­ziň öm­ri pa­ýaw­la­dy – di­ýip ka­pi­tan ja­ny­gyp­dyr.
– Eý­sem, siz ýüz­me­gi öw­renipdiňizmi, eý paý­has­ly adam?
– Hiç ha­çan. Çün­ki bu hü­när ma­ňa la­ýyk däl – di­ýip, alym jo­gap be­rip­dir.
– On­da sen öm­rüň ýa­ry­ny däl-de, ba­ry­ny boş ge­çir­dim di­ýip ha­sap edäý – di­ýip, ka­pi­tan sö­zü­ni jem­läp­dir.

Edebiýat, 12 tarapyndan 5 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir