1.Gynanyan,bolmaymasa,yöne dost galaly (aytyan zadyn mümkin dal,daşymda geziber,mana kömek etjek, tarapymy çaljak, pul berjek, restorana akitjek biri gerek,egerde oglan tapmasam kawagtjyk sana jan edip duraryn) 2.Way mena seni doganym yaly göryadim (gaydyp şu temnany gozgayma) 3.Birhili kararsyz problemalarym bar ilki şolary çözeyin (Senden başgada birnaçe oglan bar karar berip bilemok) 4.Men beyle gatnaşyga tayyar dal.. (İntek yaş işim bar heziller edeyin keyp edip yaşayyn, son yaşym geçiberende tapmasam sana jan edrin...) 5.Men seni tanamogama.. (Hawa görnüşina erbet dal görmegeyje zat welin, pulun malyn barmy? Naçe alyan, daçan öyün bamy, maşynyn özünkimi???) 6.Hormat goyyan, yöne garaşaly derrew bolmaza,wagt çözer.. (Yaşajyk owadanja mahirlije gyz wagtym keyp edeyin gezeyin,senden gowusyny tapman diyibem gorkyan, muskulalalm sallany başlanson belki...) 7.Seni menem söyyan, yöne men lalijek kaprizlije gyzda, ansat ansat bor diymen.. (Men müsürün şa ayalynyn agtygynyn birzady, mana Brap Pitt-Bill Gates-Superman garyşygy biri gerek. Baylyk karizma, pul muskula fizika mat, himiya wala wala gerek... myjjygym çykyanam bolsa gözlejek,juda bolmasa ...) 8.Şu wagt durmuşym garym gatym.. kan sorama name etjegmem bilemok.. (Birnaçe erkegi pyrlamak kynyrak bolya kellam çişip gitya,habarsyz zatsyz öye zada gelayme!!! 2-imizem urularys...) 9.Ay söygi mana göra dallay.. (özüme ynamym yok, name edeyin kellami agyrdyp yürek agyry bolup... öyde serial görjek nahar bişirjek dynç aljak barybir maşgalam oglan tapar...) 10.Bile işleyanim bilen bile bolmayan.. (Hiç mana göra dal.. hah.. belki, geljekde başlyk zat bolarsyn diyip aydyp bilemok şuwagt..) 11.Şu wagtlar işime,okuwyma üns bermekçi.. (İşimden başga aydara adym yooook) 12.Men adaglym, söygülim bar (Nahili hezil etyadik,nama gozgayan diysene,dogrymy aytmaly boldum) 13.Bor kabul etyan (Ey way dogruçyl gyz) 14.Yok kabul edemok (Ey way yene bir dogruçyl gyzzzz)

Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 10 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir