Bir gün 3 sany alkaşlar balyk tutup durlar diýýär.
Olar balyk tutmakdan daşary ýanyndaky çüşelerini hem kem goýmaýardylar.
Soň olaryň 1-nji alkaşyň çeňňegine Tylla balyk düşüpdir we Tylla balyk onnan, dile dilegiňi diýip sorasa, ol alkaş 1 çemedan 1000$ diýipidir.
Ikinji alkaşykda derrew Tylla balyk düşüpdir. Tylla balyk alkaşdan näme isleýäň diýse, Gawaýa adalarynda syýahat etmek isleýän diýipdir we bu iki alkaşyň islegini Tylla balyk ýerine ýetiripdir!
Iň soňky alkaşyň çeňňegine 1-2 min-den soň, Tylla balyk düşüpdir.
3-nji Alkaşdan näme isleýäň diýse, Bir ýaşşik arak we ýaňky ikisini ýanyma getir diýipdir.

Edebiýat, 12 tarapyndan 9 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir