Salam Talyplar.com saýtynyň Hormatly agzalary!
Düýnden Oktýabr aýynyň 10-e çenli Tolkun.Ml saýty aksiýa geçirýändir.
Aksiýa bu saýta agza bolanlaryň hemmesi gatnaşyp biler.


Saýtda berilýän mümkinçilikler şulardan ybarat.

1. Täze agza bolanlar üçin 50 ball sowgat berilýär.

2. Forumda galdyran her bir teswir üçin 5 ball sowgat berilýär.

3. Her-bir mowzuk döredileni üçin 50 ball sowgat berilýär

4. Gündelik bonus hökmünde 15 ball sowgat berilýär

5. Hasam peýdaly mowzuk açylany üçin bolsa, administrasiýa tarapyndan uly möçberdäki ball sowgatlary beriljekdir

6. Saýtymyzda aktiw bolan ulanyjylarymyza moderlik hukugy hem berilýär. Eger-de ulanyjylardan başgalaryň ynamlaryny ödäp, olaryň hormatyna sezewar bolanlar bolsa onda oňa Super Adminlik hukugy hem beriljekdir.

7. Fotolaryň isledik ýerine Tolkun.Ml diýip peçat basyp saýtyň öz içinde, başga saýtlarda şeýle-de IMO-da ýaýradanlara hem ball we manat sowgatlary berilýändir

8. Administrasiýa tarapyndan saýta goýulan reklamalara elinden gelenini edip basanlara, manat we ball sowgatlary beriljekdir

9. Ýokardakylardan başgada saýta peýdaly iş etseňiz Administrasiýa sizden manat we ballaryny gysganjak däldirler

Bellik: Aksiýa 10-njy Oktýabra çenli dowam edýär.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tolkun.Ml saýty özünde akylly, dünýä garaýşy giň, durmuşa çynlakaý çemeleşen adamlaryň köp bolmagyny isle.
Saýt durmuşdan üzňe bolmagy islänak. Bize intelligent adamlaryň jemlenmegi gerek. Saýtda häzir bir näçe aktiw agzalar özlerini görkezmegi başardy. Saýtymyz size hem mätäçdir eziz okyjy!

Ýaşuly, ýaş kiçiň höwes bilen giren saýtyny emele getirmek hiç hili kyn däl. Buny siz, ol, olar bilerşip edip biler.


Hormat Bilen Tolkun.Ml administrasiýasy!

Täzelikler, Umman tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir