Ýurduň hökümdary günleň bir güni
Öz halypasyndan soranmyş şuny:

«Kemiň bolsa iýmek-geýmek babatda,
Maňa duýduraýgyn ýagdaýyň hakda.

Halypa şeý diýen: «Eý, keremli şa,
Meniň üçin batma gaýgy-endişä,

Iki sany gul bar meniň elimde,
Olar ykbalyňy çözýär seniň-de!»

Şanyň ýüregine düşüpdir dowul:
«Meň ykbalym çözýän o neneňsi gul?»

Halypa patyşaň gözlerine bakan:
«O gullaryň ady – isleg hem gahar.

Şol ikisi meniň erkime tabyn,
Mundan artyk düşündirip durmaýyn.

Eger-de kim bolsa şolaryň guly,
Günä gazanýandyr uludan-uly.

Sen – şa, näme etseň, eliňde erkiň,
Gowudyr öz çakyn tanasa her kim.

Hemmäni deň çoýar asmanda güneş,
Hergiz men-menlikden durawergin daş».

Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir