Mähri çekinip zordan hawa diýdi
Öýlän giçlik ýola çykansoňlar garaňky gatlyşyp barýardy.
Ýolda gelýarka sürji ýolyň ugryndaky ýylgynly oýyň garşysyndaky obalyga girip ýanyndaky ýigdiň bir işin bir minut bitirýänja garaşmaklarny haýyş etdi.Mähri münen maşyny taksi bolansoň gownüne hiç zat getirmedi.Ol arkaýyn Jemal bilen ondan mundan haýalrak mesasy gurruň edip otyrdy.Ol aýnajykdan özlerini synap otyran bu iki pälýamanyň bet niýetin aňmady
Oba diýip giren maşyn ýylgynly oýyň gür ýerinde maşyn saklady.
Garaňky gowy gatlyşypdy.Öňde otyran adam maşyndan duşup yzky işigi açyp Mähriň ýanynda otyrdy.
Mähri
- siziň bu bolşyňyz nähili,diýen nyrhyňyzy berýas ahyry, nameüçin maşyny sakladyňyz ,öz işiňiz bilen bolyberiňda, maşynyň yzyna nameüçin geçdiňiz:- diýip sorady
— siz,ýaly owadan gelin barka öz işiň bilen iş bolasy ýok,balam ,biziň bar işimiz sen ahyry,diýip ol adam Mährini zor bilen ogşap bsşlady
Jemal saklanyp bilman
- gelnejem bilen işiň bolmasyn: - diýip ol adamyň eline ýapyşdy
Ol barmana ol adam Mähriň elinden tutyp,onyň garşy görkezmesine hem seretmän, maşyndan suteneklenip daşyna çykardy.
Mähri
- goýber elimi nejiz
Ol barmana şofer Jemalyň elinden tutyp
-maşyndan çykardy
Jemal gorkysyna
- gelneje,gelnejejan kömek edäý, goýber elimi diýip ol adama gygyrdy
Mähri baldyzynyň elinden tutyp barýan erkek kişä
- sizde gyz jigi, ýa gelin ýokmy, goýberiň ony haýwan degme gyza diýip gygyrdy,hudaýsyz nejiz
Jemalyň gelnejejan diýip gygyrýan sesi,hemde degme maňa degmaýdä maňa diýip ýalwarýan sesi Mähriň ýuregin dilip dilip etýardi, ýöne elinden berk saklanyp durlansoň ol adamyň elinden sypyp bilmedi
Soňa baka Mähriň özi ýalbaryp başlady
Boýnundaky 30 gr altyn zynjyryny, iki ýuzugin sypyryp aýryp
- gyza degme, me şuny alyň ýone degmäň, beýle hudaýsyz bolmaň, beýtmaýiňda, jan dogan, gyza degmäň,gyza el degirme, meni name edesiňiz gelse edäýiň diýip ýalbaryp başlady
Ol barmana Jemalyň
- waaaaý gelnejeeeeeeeeee: - diýen sesinden soň ondan ses çykmady
Mähriň elinden berk tutyp saklap duran adam dostunyň özine garşy gelýani gorup, Mährini gabat garşyda gögerip dyran ýylgynyň duýbine ýykdy, erkeklik guýje daýanyp onyň ejiz göwresine öz göwresin atdy
Mähri
- hudaýsyz, beýtme, degme diýen sözi ýada duşýar, ýuzine urlan batly şarpygyň sarbyna ol özinden gitdi .....

Dowamy bar

Edebiýat, Nowcha90 tarapyndan 11 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir