Men ony gorjekligim Aýjerene aýdyp öýe gaýtdym
Ertesi işden çykan badyma howlyň daş ýuzinde eli gulli , ,boýym bilen deň ullakan aýyly bir ýigde gözim kaklyşdy we men
- gelnejesiniň yzyndan uly aýysy bilen gelaýipdir diýip içimi gepledip ,onyň ýandan sahel geçdim welin ol ýigit
- Aýjeren, bu senmi: - diýip sorady
- ha hm ha howa diýmamkam
- suratyň boýunça tanaýandyryn gorseň, sen bolsa şonça surat görübem meni tanaman ýanymdan geçip gidip barýaň
- wi, üns bermandirin diýen boldym,men nadip tanayyna men onyň suratyn goremoga, Aýjeren ony maňa gorkezdam öýtýan bir iki gezek ýone kan üns bermamsoň ýada duşenokdy
-siz öýemi diýip ol ýigit dymyşlygy pozdy
- menem howa diýdim
- onda sizi öýňize çenli ugradaýyn garşy bolmasaň
- yok garşy dal
Ýolda gelýäkäm ol ýigit ondan mundan gep tapyp meni geplare goýmady soň men öňa
- size bir sorag berjek jogaplaýyň diýdim
- bolýa
- neme( wah adyn hem bilemokdym) egerde siziň gepleşen gyzyňyz maýyplyk arabasyndaky gyz bolsa, suraty hem özüniňkini dalde başga guzyňkyny iberen bolsa, ýagny menkini beren bolsa, siz şol gyzy halarsyňyzmy ýa suratdaky gyzy: - diýip soradym
Ol esli wagt dymyp ýoredi we meniň jogaba garaşýanym bilip
- suratdaky gyz siz, maňa berlen surat siz, ýone şol ses, sen dal bolsaň men ,şol telefonda gepleşen gyzymy saýlardym goý ol maýyplyk arabada bolsada ,sebabi men ol gyzyň hasiýetini,özini alyp barşyny haladym,bu soragy siz maňa name üçin berdiňiz
Men şony size nadip aýtjagym bilman duryn
- aýt, hakykat hakykat bolsyn, men gaty görmen, nahili bolsada men şo durşyna kabul edýan
- aýtsam,siziň gepleşen gyzyňyz men dal,ol biziň köçamizde ýaşaýan maýyp gyz, ýone adamçylygy siziň aýdyşyňyzdanda has gowy gyz, ýone durmyşda maýyplyk araba baglanaýdyda,ýone oňat bolar diýip lukmanlara aýdypdyr
- surat name,
- surat menkiler, men ol gyza hiç dözmedim we surat bilen şonyň gowni azajyk hem gulýan bolsa naçe surat diýsede duşup berdim, siz meni bagyşla,ola bir maýyp gyz siz bir aýdaýmaly ekeniň diýmegiň mumkin, men naçe gezek aýtjak boldym size ýone hiç şol gyza dözmedim, yzam name bolsa bolarda diýip dymdym,indam ynha men ,name diýseň diý ýone ol gyza hiç zat diýme, ol gyz ozal hem ýarym gowun, indi bir agladaýma, hazir ol, biziň öňümizden çykar,sen ony tanamadyk bol, ol seni gormek üçin öňümizden çykýar, oda seni çyn ýurekden söýýar,
- mena name diýjegim bilemok
- ýuregiň diňle
- ýuregiň name hereket et diýse şony et
- bolýa
Azajyk egnimden bir ýük aýyrlan ýaly boldy Biz soň arkaýyn ýorap gaýtdyk,ol boýym bilen deň aýysyn goterip ondan mundan gurruň edip geladik.
Uly çemen bolsa meniň elimdedi
Biz öýe sowulýan köçamize sowlamyzda öňümizden gelýan maýyplyk arabadaky gyzy gorup ,ol çalaja üm bilen, ,şomy diýip sorady, menem sesim çykarman başym atdym
Aýjeren biziň deňimize ýetip ýanymyzdan çalaja arabasyn sürüp geçip gitdi. Bize kan üns bermedik ýaly bolyp geçip gitdi. Birden ýanymdaky ýigit meniň elimdaki güli hem aldyda
- ýok men beýle zat edip bilmen, men ol gyzy gorman söýdim,görenimden soň,ony ýitirmek islamok, ondan gizlenmek namartlyk bolýar,ol öziniň bu ýagdaýyny menden gizlap, meni ýitirmezlik üçin edendir,onyň söýgusi ýaly söýgini hazir deňimden geçirsem hiçem beýle söýga men duş gelmen diýdide
- Aýjeren, saklan diýdi
Aýjeren durdy,ol ýanymyzdan geçip gidende eýýam,gözleri gyzaryp durdy, aglandygy bildirip durdy
- beýtme,men seni söýýan diýdi
Aýjerenden ses çykanokdy.Men saklanyp bilman,olaryň gürrüňleriniň arasyna goşyldym
-Aýjeren bu ýigdiň söýgüsine name jogap berjek diýip soradym
Ol bolsa şo aglap durdy
- aglama, sen ýeke goýmasaň ,menem seni ýeke goýman: - diýip ol ýigit onyň göziniň ýaşyn eli bilen supurup elindaki güli we boýym bilen deň bolyp duran ullakan aýysyn Aýjerene gowşurdy
Men bulara pasgel bermaýin diýip öýe gaýtdym
Agşamlyk Aýjeren ýene meni ýanyna çagyrdy.....

Dowamy bar

Edebiýat, Nowcha90 tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir