2013-nji ýyly Parižde kodiñ mekdebi açylypdy. Ol ýerde esasan ýaşlar, köplenç tejribesiz programmaçylary kabul edýärler.
Olara ýatak jaý hemde zerur tehnikalar hödürlenýär hemde meýilnamalaryny amala aşyrmak soralýar. Oña girmek üçin ýokary ýa-da orta bilim hakyndaky diplom gerek däl, şeýlehem, Mugallym hemde barlagçylar ýok. Mekdebiñ esasy maksady — tejribe hödürlemek we bilimli hünärmenleri ýetişdirmekdir.

2016-njy ýylda mekdep filýaly Kaliforniýada hem açypdy. Edil şuña meñzeş meýilnamalar käbir mekdeplerde hem peýda bolup başlady.
Köp adamlar bu mekdebi IT- hem onda gelejek bilimini görendigini aýdyp, meýilnamany akyşladylar.

2017-nji ýylyñ baharynda 42-mekdebe IT- Pol Grem we «VKontakte» hemde Telegram Pavel Durov baryp gördüler.

«Bu gün men 42-mekdepde boldum we heniz gören zatlarymyñ täsirinde men. Uniwerstetler, ägä boluñ», - diýip ýazypdy, öz saparyndan soñ Pol.

«Ksave Nelning 42-meýilnamasy programmalaşdyrmakady köp meselelerde ençeme ösüşlere eýle bolan mekdepden haýran galdym. Bu haýsydyr bir manyda geljekgi bilim», diýen Pavel Durov.

Bu nähili mekdep özi?

42-maktep — bu başlangynç we tejribesiz programmaçylar üçin hususy okuw bilim mesgenidir. Onuñ bölümlerinden biri Parižda, ikinjisi - Kaliforniýanyñ Frimont şäherinde açylan. Onuñ atlandyrylyşy kitabyna bagly. Eserde gaty güýçli akyl na şu sanlar bilen jogap beren.
Mekdepde okamak mugt, talyplar umumy ýatak jaýdan ýer, güýçli iMac we çäksiz internet hödürlenýär.

Okuw wagty mugallymlarsyz geçip, talyplar internetden maglumaty tapýar we bilelikde IT-meýilnamalar üstünde işleýär. Mekdep bir günde 24 sagat, hepdesine 7 gün işleýär.
Talyplar islän wagty gelip gidip bilerler. Bu ýerde akademik sanow ýok. Birinji ýyl 70 müñ adam arza tabşyryp, olardan 3 müñe golaýy test arkaly saýlanyp alnan.

Amerika we Fransiýadaky bölümlerinde 20 sany işgär işleýär, emma olar sakap bermeýär hemde talyplaryñ işlerine goşulmaýar, şeýle dolandyryjy wezipesini ýerine ýetirýärler. Müdür mugallymlar arkaly bilim bermekligi goldamaýar, sebäbi olaryñ pikirine görä, her bir maglumaty internetden tapsa bolýar.

Mekdebi kim esaslandyrdy ?

Meýilmana 7 mlrd dollardan köpüräk puly bolan 49 ýaşly fransuz telekeçi Ksave Nel (Xavier Niel) esaslandyrdy. Nel 13 ýaşynda kakasy oña Sinclair ZX81 kompýuterini sowagt edýär. Bu ýaş ýigidiñ IT-ugruny saýlamaga ýeterlik boldy. Telekeçi mekdebi gutarandan soñ, uniwerstitede girmedi, tersine öýünde garažda programmaçylygy öwrenmegi dowam etdi.

Mowzuk, Özbekçeden terjime. Terjime eden @Dayko .

Bilim, mayk tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir