Bir habarčy 102 ýašly goja bn sohbetdeš bolmak un onuň ýanyna barypdyr.habarčy ol gojadan uzak ýašamagyň syryny soramakčydy.ol goja:,,čilim čekmedim, bedenime agram salmadym,süýt-gatyk ičdim,her gün irden mašk edýärin,,dp jogap berer öýüdýärdi.emma goja habarčynyň sowalyna: -Oglum! Allaň maňa beren her güni ir bn turýan we halyma šükür edip,penjiräniň öňüne barýan.arassa howadan bir az dem alamsoň,howa yssy bolsada,sowuk bolsada öz-özüme: Bu gün meniň tüýs arzuwlap ýören günümdi diýýän,, dp jogap beripdir.ŠÜKÜR. - - - - - - Bir oglanjygyň batlyrak ýoldan ylgap barýanyny gören Ymam Agzam hezretleri ona: oglum,seresap bol, büdräp ýykylaýma !dp sargapdyr. oglanjyk aýak čekýärde edil uly adam ýaly paýhaslylyk bn Ebu Hanyfe hezretlerine šeýle diýýär: Eý ymam,meniň büdremegim beýle howuply däl.čünki,men ýykylsam,diňe özüm ýykylyp,özüm hem dikelerin.emma,siz büd- räýseňiz,yzyňyza düšenleriň hem büdremegi we ýykylmagy diýmekdir.šonda olaryň ählisini ýaňadan dikelt- mek ýeňil bolmaz.

Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir