ertir.ru saýtyna gözegçi we moderator üçin siziň kömegiňiz gerek kim höwesli bolsa admin@ertir.ru şahsyna ýazyp biler.Saýt entek düzülişde hem-de siziň maslahatlaryňyz gerek.

Sorag-jogap, altynyigit tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir